Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร / อภิงค์ญฏา วงษานุทัศน์. [BOOK]
ชื่อผู้แต่งอภิงค์ญฎา วงษานุทัศน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
เลขเรียกJQ1747 อ462 2548,328.32 อ462ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการรู้คิด = Cognitive psychology / จุฑามาศ แหนจอน.
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกรนด์พอยท์, 2561.
เลขเรียกBF 201 จ628จ,153.1 จ628จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหาร : สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไคย : การดำเนินของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
เลขเรียกJF511 บ131,328.3 ว3211บ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาสภา / คณิน บุญสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2556.
เลขเรียกJQ1741.A25 ค27 2556,328.03 ค132ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบรัฐสภาไทย : ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)-สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) = Thai...
ชื่อผู้แต่งศรชัย ท้าวมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.
เลขเรียกJQ1747 ศ42 2549,328.593 ศ42ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชอาณาจักรไทย = Kingdom of Thailand / ลิขิต ธีรเวคิน.
ชื่อผู้แต่งลิขิต ธีรเวคิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกJQ1745 ล6ร 2557,320.9593 ล413ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเสนาบดีสภารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 2 รายงานการประชุมเสนาบด...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2547.
เลขเรียกJQ1747 ร451ก ล.2/1,959.373 ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมฉบับสรุปความ องค์กรอัยการใน 195 ประเทศ / ชาติ ชัยเดชสุริยะ
ชื่อผู้แต่งชาติ ชัยเดชสุริยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วารสารอัยการ, 2556.
เลขเรียกKPT126 ช221 2556,345.0103 ช516ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนนิติบัญญัติ / ปกรณ์ นิลประพันธ์
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ นิลประพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549.
เลขเรียก328.3 ป 007 ผ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตั้งรัฐสภาแห่งใหม่ / เสนอโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546.
เลขเรียกHT169.T5 ค936 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา