Found: 364  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 15 เรื่อง การวิจัยใ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
เลขเรียกLB1028.25 T5 ร65 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEFFECTS OF AN ENGLISH INSTRUCTION USING THE FLIPPED LEARNING APPROACH ON ENGLISH ORAL COMMUNICATION ...
ชื่อผู้แต่งKriengkrai Sakulprasertsri.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEFFECTS OF WRITING INSTRUCTION BASED ON TOULMIN MODEL IN FLIPPED LEARNING ENVIRONMENT ON ARGUMENTATI...
ชื่อผู้แต่งPattaramas Jantasin.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHome study : English เสริมทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน / Obrom Sinpibarn, Kanok-karn Sinpibarn.
ชื่อผู้แต่งObrom Sinpibarn.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีแอลทีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
เลขเรียกPE1112 อ246 2552,425 อ34ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHow Students Work Together on Tasks Outside the Classroom = นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มนอกห้องเรียนกันอย่...
ชื่อผู้แต่งNuchanart Nakchaya
พิมพลักษณ์2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKKU classnet / [สันติ วิจักขณาลัญฉ์ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกLB2395.7 ข285
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThinking classroom : เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา / บรรจง อมรชีวิน
ชื่อผู้แต่งบรรจง อมรชีวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, 2556.
เลขเรียกLB1590.3 บ442,370.152 บ147ธ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUsing Supplementary Activities to Increase the Students'' Participation in Learning Reading Units = ...
ชื่อผู้แต่งDuanpen Tantiviriyakitkul
พิมพลักษณ์1995
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระดานปฏิสัมพันธ์แบบพกพาราคาประหยัดสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ / โดย ชลธี โพธิ์ทอง [และคนอื่น ๆ 3 คน]
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียกวจ 004.693 ก46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการเด็กป่วนในห้องเรียน / ลัดดา ภู่เกียรติ, สุมิตรา เทียนตระกูล และ นวรัตน์ สุขวัฒนาสิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกLB3013 ก17 2551,371.1024 ก17 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลับด้านชั้นเรียน = Flip your classroom : reach every student in every class eyery day / Jonathan Be...
ชื่อผู้แต่งเบอร์แมน , โจนาธาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556
เลขเรียก371.3352 บ829ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สุวิมล ว่องวาณิช
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ว่องวาณิช
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี จุฬาฯ, 2531.
เลขเรียก378.593 ส882ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายครูตามวุฒิในโรงเรียนประถมศึกษา / นภาพร อมรเลิศสินไทย.
ชื่อผู้แต่งนภาพร อมรเลิศสินไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียกLB2832.4.T364 น197 2527,372.9593 น162ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกระทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้น และความสามารถพื้นฐานของนักเ...
ชื่อผู้แต่งบุญเรียง ขจรศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียก371.1 บ546ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดห้องเรียนให้มีจำนวนที่นั่งที่ว่างเหลือน้อยที่สุด / สุวิวัฒน์ สืบสานกุล = Classroom assignme...
ชื่อผู้แต่งสุวิวัฒน์ สืบสานกุล
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา