Found: 74  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโซ่อุปทานสำหรับงานเทคนิคห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ = The supply chanin management for technical...
ชื่อผู้แต่งแววตา เตชาทวีวรรณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2555].
เลขเรียก025.02 ว948ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2544.
เลขเรียกLB1050.42 ก44,028 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานห้องสมุดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาส...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณี จันทร์คำหอม
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในของโรงเรียนวัดโพธิ์ สังกัด...
ชื่อผู้แต่งกังวาล นาคศรีสังข์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2549.
เลขเรียกZ675.S3 ก62,วพ 027.8 ก379ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศงานห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร / การ...
ชื่อผู้แต่งปณิชา จันทาเหลือง
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 027.8222 ป37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายห้องสมุด 3 ดี ของโรงเรียนบ้านหนองพรานปาน อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา / ก...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา ชาลีแดง
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 025.1 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร สังกัดกองการศึกษาเทศ...
ชื่อผู้แต่งเกศกานดา ขำชัยภูมิ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 028.5 ก85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดด้านการบริการ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ...
ชื่อผู้แต่งรังษี พลสระคู
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 027.8222 ร62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดตามหลักห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านพอก อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สำนั...
ชื่อผู้แต่งณัฐพร กอแก้ว
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 027.8222 ณ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดตามโครงการห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรนิทร์ / ...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ ศรทอง
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 027.8 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดมาตรฐาน 3 ดี โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสี...
ชื่อผู้แต่งศรีวรรณ บัณฑิตเสน
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 027.8223 ศ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพ...
ชื่อผู้แต่งพิกุล วิเท่ห์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก025.2734 พ314ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิส...
ชื่อผู้แต่งเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 027.8222 ด83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนบ้านยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / การศึกษาค้นคว้า...
ชื่อผู้แต่งลั่นทม ดวงเนตร
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา