Found: 296  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก...
ชื่อผู้แต่ง[อรทัย เลียงจินดาถาวร].
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี? : ม.ป.พ., 2540].
เลขเรียกZ669.7 อ43,025.5 อ324ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องLibrary world news : servics sources towards international.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2552-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์และการใช้งานโดยธรรมสำหรับการสอน การวิจัย และการให้บริการทางการศึกษา : สรุปการบรรยายท...
ชื่อผู้แต่งการบรรยายวิชาการ เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์และการใช้งานโดยธรรม สำหรับการสอน การวิจัย และการให้บริการทางการศึกษา (2545 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
เลขเรียก346.0482
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าและการเขียนรายงาน / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกZ665 ก64 2555,028.7 จ49ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าและเขียนรายงาน / [จัดทำโดย] ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกZ665 .ก64 2544,028.7 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าและเขียนรายงาน / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2542.
เลขเรียกZ665 ก442 2542,028.7 จ683ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้สำหรับห้องสมุด [interactive multimedia] / ยืน ภู่วรวรรณ.
ชื่อผู้แต่งโครงการสัมมนาวิชาการจัดการความรู้ : 13 พฤศจิกายน 2546 : ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.), 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน : รายงานก...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการวิจัยการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน, [2553].
เลขเรียก025.04 ก446 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งสมพร พุทธาพิทักษ์ผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
เลขเรียกวจ 025.52 ส444ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน = Managing ...
ชื่อผู้แต่งสมพร พุทธาพิทักษ์ผล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
เลขเรียก025.04
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหาและการใช้หนังสือของฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ปี พ.ศ. 2540-2542 / ดิษณา โสมพะโยม
ชื่อผู้แต่งดิษณา โสมพะโยม
พิมพลักษณ์สงขลา : ฝ่ายหอสมุดุคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิโรฒ, 2543
เลขเรียก025.21 ด38ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเก็บสารนิเทศประเภทข่าวของห้องสมุดหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพมหานคร / ปริญญานิพนธ์ของ สัจจารีย์ ศัก...
ชื่อผู้แต่งสัจจารีย์ ศักดิ์ชลพันธ์
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกวจ 025.155 ส62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานห้องสมุดเสียงในประเทศไทย / น้ำทิพย์ วิภาวิน.
ชื่อผู้แต่งน้ำทิพย์ วิภาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกZ692.T3 น63,วจ 025.178 น63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบ การทำงาน ของระบบบริหารจัดการ สำนักวิทยบริการด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติบนเครือข่ายอินเทอ...
ชื่อผู้แต่งปัญญา สุขแสน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : สำนัก, 2549.
เลขเรียกZ678.93.I57 ป524,025.04 ป524กต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา