Found: 118  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทูนกระหม่อมบริพัตร กับการดนตรี" / รวบรวมโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง และพูนพิศ อมา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จันวาณิชย์, 2524.
เลขเรียกML345.T5 ท564 2524,923.2593 น128ท 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก / สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
เลขเรียกDS584 ม-ห 2556,923.1593 ม246ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน / ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค text
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560
เลขเรียกZ674.83.X2P8 ส645,021.6 ส646ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ทศวรรษ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียก378.593 ม247ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สมาคมห้องสมุดประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชืพบรรณารักษ์ = 60 Years of Thai library ass...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และประชุมวิชาการ (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2558
เลขเรียกZ 673 .A54T5 ส16 2557,027 ก27ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช : พระราชาผู้ยิ่งให...
ชื่อผู้แต่งวศิน ปัญญาวุธตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2558.
เลขเรียกDS570.5 .จ73 2558,923.1593 จ74จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 ทศวรรษฉัตรแก้วของแผ่นดิน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียกDS586.8 ส624,อ 923.1593 ภ74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHang jung sa bob kak pu moon si bu do so kwan yo rum = แฮงจอง-ซาบอบ กัก พูมูน ซีบูโดซองวัน โยรัม.
พิมพลักษณ์Seoul : Song nam ki, 2008.
เลขเรียกZ663 H36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMedical symptomatology (อาการอายุรศาสตร์) / หญิงน้อย อุบลเดชประชารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2538.
เลขเรียกWB115 ม721 2538,616.047 อ585 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMedicine symptomatology = อาการอายุรศาสตร์ / หญิงน้อย อุบลเดชประชารักษ์ ... [ และคณะ], บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2540.
เลขเรียกRC60 ห128อ 2540,WB100 ม724 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทงประดิษฐ์จากใบตอง อาคม ยะหัตตะ.
ชื่อผู้แต่งอาคม ยะหัตตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2559.
เลขเรียก745.59 อ591ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่าย แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / รัตนาภร...
ชื่อผู้แต่งรัตนาภรณ์ ประวัติวัชรา
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก027.7 ร 456 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา