Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 17 / สยาม ภัทรานุประวัติ...[และคนอื่น ๆ], บรรณา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกDS562 ห159 ล.17 2555,959.3 ห32ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน / ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค text
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560
เลขเรียกZ674.83.X2P8 ส645,021.6 ส646ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 ทศวรรษฉัตรแก้วของแผ่นดิน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียกDS586.8 ส624,อ 923.1593 ภ74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด= Report writing and library usage / รุ่งฤดี อภิวัฒนศร และคนอื่นๆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกZ670 ก442 2551,028.7 ร637ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลแก้ว / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกZ662 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 PULINET ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค / อรรจน์ บัณฑิตย์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558.
เลขเรียกZ674.83.T52P8 ก65 2558,021.65 ก65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากห้องสมุดสู่สำนักวิทยบริการ : สังเขปประวัติและผลงานในรอบปี / สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันท...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. สำนักวิทยบริการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2542.
เลขเรียก027.7593 ส758จ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แล หอสมุดสำหรับพระนคร / พระนิพนธ์, สมเด็...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2512 (พระนคร : อักษรเจริญทัศน์)
เลขเรียกZ669.5 พ418 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศทางการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในแผนฯที่ 7 : เอกสารสรุปการสัมมนาวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2533...
ชื่อผู้แต่งเอกสารสรุปการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในแผนฯที่ 7 (2533 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533.
เลขเรียก027.7593 อ884ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและการปฏิบัติงานจ่าย-รับ ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สมหมาย ตามประวัติ
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ตามประวัติ
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณารักษ์ 20 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2518.
เลขเรียกZ721.9 จ494บ 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณารักษ์ 422 / สุรางค์ กุณวงษ์.
ชื่อผู้แต่งสุรางค์ กุณวงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 2535.
เลขเรียกZ665 .ส76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปกิณกะเรื่องหนังสือในสมัยรัตนโกสินทร์ / นวลจันทร์ รัตนากร, ชุติมา สัจจานันท์, มารศรี ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งนวลจันทร์ รัตนากร.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2525] (กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์)
เลขเรียกZ8.ท9 น315 2525,028.7 น17ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา