Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSMEs ตีตลาดโลกภาค2 / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พลชัย เพชรปลอด,เรียบเรียง text
ชื่อผู้แต่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2559
เลขเรียกHD62.7 อ916,658.022 ค125S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตผ้าไหมแพรวากลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ชุมชนภูไทดำ บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่ว...
ชื่อผู้แต่งเบญญาดา เพิ่มพูล.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ่ม OTOP ในเขตอำเภอสันกำแพงกรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและประเภทเครื่องใช้ แ...
ชื่อผู้แต่งจงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก677 จ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาสิ่งทอท้องถิ่นล้านนาสู่สากล / ทรงพันธ์ วรรณมาศ.
ชื่อผู้แต่งทรงพันธ์ วรรณมาศ.
พิมพลักษณ์เชียงราย : ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2550.
เลขเรียกTT848 .ท44 2550,677.028 ท17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางเรขศิลป์จากผ้าทอลายขิตเพื่อสื่อวัฒนธรรมอีสาน / หัฐณัฐ นาคไพจิตร = The ap...
ชื่อผู้แต่งหัฐณัฐ นาคไพจิตร
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ / ศุภกรณ์...
ชื่อผู้แต่งศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2556.
เลขเรียก338.47746 ศ675ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย = ...
ชื่อผู้แต่งปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก338.47677 ป615ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์ลวดลายผ้าทออ่างศิลา บ้านปึกกับวิถีชีวิตชุมชนอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี = A study of ide...
ชื่อผู้แต่งตฤณ กิตติการอำพล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก677.022 ต198ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจตลาดสิ่งทอของกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณี / ศึกษาโดย มั...
ชื่อผู้แต่งมันทนา สามารถ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียกHD9866.T5 ม364,380.145746 ม364ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบลายพิมพ์ผ้า / ดุษฎี สุนทรารชุน.
ชื่อผู้แต่งดุษฎี สุนทรารชุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531.
เลขเรียกTP930 .ด76,746.6 ด731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งกายสตรีกับหัตถกรรมทอผ้าในสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ / โดย สุวดี ธนประสิทธิพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกGT1520 ส755,391.2 ส868ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งกายสตรีกับหัตถกรรมทอผ้าในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ / โดย สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
ชื่อผู้แต่งสุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคริสตชนปัตตานี / ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ.
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ.
พิมพลักษณ์สงขลา : เหรียญทอง, 2558.
เลขเรียก261.1 ศ484ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขสงบตามวิถีแห่งธรรมชาติ : การสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอเพื่อตกแต่งยายย่ารีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรี = ...
ชื่อผู้แต่งณัฐชา โพธิ์อุดม
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมพิมพ์ผ้า / บรรณาธิการ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน, บร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2550.
เลขเรียกTD195.T48 ค74,677.0286 ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา