Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยไม้น้ำสู่งานหัตถกรรม / ผู้เรียบเรียง ฉวีวรรณ พูลนาผล...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 253-?].
เลขเรียกTT873 ก45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดอันดับการแข่งขันทางธุรกิจของหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาวขึ้นไปในจังหวัดนครปฐม : กรณีศึกษ...
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์พงษ์ จิตตยานันท์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกHD41 ก45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดอันดับความเสี่ยงทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับสามดาวขึ้นไป ด้านศิลปหัตถกรรม...
ชื่อผู้แต่งชลนาถ คล่องสั่งสอน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกHD61 ช43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี / โดย เอนก เหลาโชติ.
ชื่อผู้แต่งเอนก เหลาโชติ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกHF5415.12.ท9 อ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตหัตถกรรมผักตบชวาของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Production of Water Hyacinth Han...
ชื่อผู้แต่งอารีย์ แก้วบุบผา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 745.5 อ662ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การใช้ลวดลายของชาวไทยทรงดำสำหรับงานประดิษฐ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งธนวัชร์ แก้วแกมเสือ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกLB1027.25 ธ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยพืชของจังหวัดนครปฐม / สนไชย ฤทธิโชติ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งสนไชย ฤทธิโชติ และคณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม, 2552.
เลขเรียกวจ TT113 ส392ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานหัตถกรรมพื้นบ้านการทำเปลญวน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนแม่พระปร...
ชื่อผู้แต่งสำเริง ยอยรู้รอบ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547.
เลขเรียกLB1628 ส648
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ [videorecording] ; แมลงจากใบลาน
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าของที่ระลึกในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง : รายงา...
ชื่อผู้แต่งทวีป ศิริรัศมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกHD2346.T52N3 ท56 2549,745.5 ท199ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาขบวนการผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน (ลุ่มน้ำท่าจีน) ของกลุ่มศิลปกรรม / เปรื่อง เปลี่ยนสายสืบ, สาคร ...
ชื่อผู้แต่งเปรื่อง เปลี่ยนสายสืบ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ?] : ม.ป.พ., [2528?].
เลขเรียกTT145 ป82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม / ธิดา ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งธิดา ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539.
เลขเรียกTT113.ท9 ธ63,746.41 ธ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม = A Study of thaisong handcraft in Nakhon Pathom / ธิดา...
ชื่อผู้แต่งธิดา ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูนครปฐม, 2536
เลขเรียก746 ธ581ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม = a study of thaisong's handicraft in nakhon pathom / ธิด...
ชื่อผู้แต่งธิดา ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539.
เลขเรียกNK1050 ธ6ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา