Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559.
เลขเรียกZ5055 บ827,378.1 B561B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องISO 22000 food safety management system / Hagiwara Mutsuyuki ; แปลและเรียบเรียงโดย สุวิมล กีรติพิบู...
ชื่อผู้แต่งฮากิวาระ, มัตสึยูกิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551.
เลขเรียกTX537 ฮ273,664.07 ฮ273อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ชื่อผู้แต่งคงศักดิ์ ศรีแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกTP372.5 ค114,TP370 ค114ก 2556,664 ค25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารผลิตภาพ = Productivity management / พงศ์พัฒน์ เพช็ชรุ่งเรือง
ชื่อผู้แต่งพงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 2557
เลขเรียก658.5 พ178ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย [จุลสาร] = Good agricultural practices for Thai Hom...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดหวาน [จุลสาร] = Good agricultural practices for sweet corn ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556.
เลขเรียกSB351.C7 ก469 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุดอกกล้วยไม้ [จุลสาร] = Good manufacturing practices for orchid pac...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ [จุลสาร] = Good manufacturing practices for goat and sheep ab...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556.
เลขเรียกTS1966.T5 ก469 2556,สร 664.9029 ม435ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5/2545 เรื่อง การคัดเลือกและจัดซื้อยาเข...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (ครั้งที่ 5 : 2545 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมฯ, 2545.
เลขเรียกWX179 กร475 ครั้งที่ 5 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ GMP กฎหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ / ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2545.
เลขเรียกTS1955 ก491,WA695 ก491 2545,363.1929 ค1411ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในการส่งออก : รายงานผล...
ชื่อผู้แต่งประจวบ ฉายบุ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก639.3758 ป214ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดสมรรถนะการจัดการทางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สม...
ชื่อผู้แต่งสมชาย พัวจินดาเนตร ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตกรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง : รายงานการวิจัย / นิธิเด...
ชื่อผู้แต่งนิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์ ผู้วิจัย
เลขเรียก678.2 น613ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา