Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 1- / วินัย พงศ์ศรีเพียร : บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552--.
เลขเรียกDS571 .ห36,959.3 ห15 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย / วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียกDS562 ห36 2554,959.3 ห32ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnt maps ภาษาไทย / ชาญชัย กิจประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ ].
ชื่อผู้แต่งชาญชัย กิจประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2562.
เลขเรียก495.91 ช485อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย / สุดาพร ไชยะ
ชื่อผู้แต่งสุดาพร ไชยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2552
เลขเรียก372.6 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทย / รัถพร ซังธาดา.
ชื่อผู้แต่งรัถพร ซังธาดา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2531.
เลขเรียก025.42 ร114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักพหูสูต / วิไลวร...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ จันณรงค์
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก372.6 ว735ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์กฎหมายท้องถิ่นภาคใต้ / พิทยาุ บุษรารัตน์, อารยา นาคเกลี้ยง.
ชื่อผู้แต่งพิทยาุ บุษรารัตน์
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, [2547?].
เลขเรียก342.042 พ 671 ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปรากฏการณ์หลักสูตรแฝงในบริบทของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / วิทยานิพนธ์...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล ภูดินทราย.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก375 พ176ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / กาญ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ชนะพาล.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , 2557.
เลขเรียก370.15 ก425ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเห็นทางธรรมสามระดับ : บทบรรยายคำสอนเรื่อง "การเห็นทั้งสาม"ของท่านงอร์เชนคนชกลุนดรุบ / โดย ริมโป...
ชื่อผู้แต่งริมโปเช, เตชุง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิพันดารา, 2554.
เลขเรียกBQ7640 ร66,294.392 ร36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษา / นววรรณ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา (นามแฝง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2515
เลขเรียก495.915 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาสำหรับนักเรียนฝึกหัดครู ป.กศ.... / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่งหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2509
เลขเรียก495.915 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา