Found: 343  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สิทธิของเรา" : ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร ? / โดย ศราวุฒิ ประทุมราช.
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ ประทุมราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.บี.พับลิชชิ่ง, 2544.
เลขเรียกJC571 .ศ46 2544,323 ศ17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ประวัติศาสตร์ต่างประเทศ..., คู่มือครูวิชาสังคมศาสตร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาตอน 1
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู, 2503
เลขเรียก909 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...สังคมศึกษา พกศ. โน้ตย่อวิชา / ขวัญ จันปุ่มและคณะ
ชื่อผู้แต่งขวัญ จันปุ่ม.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักพิมพ์ไชยวัฒน์, 2506
เลขเรียก300 ช11ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCivic education พลังเยาวชน พลังพลเมือง : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง / สำนักงานคณะกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557.
เลขเรียก172.1 ซ349
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCivic education พลังเยาวชน พลังพลเมือง : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง / สำนักงานคณะกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557.
เลขเรียกLC1091 ซ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCivic education พลังเยาวชน พลังพลเมือง : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง / สำนักงานคณะกรรม...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
เลขเรียกส.ร. 172.1 ค1411ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) / น้อม งามนิสัย, สุภัทธนิดา ...
ชื่อผู้แต่งน้อม งามนิสัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2545.
เลขเรียก375.17 น196ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่4 ม.4-6 / ประเทือง ธนิยผล,วีรนุช สรารัตนก...
ชื่อผู้แต่งประเทือง ธนิยผล, วีรนุช สรารัตนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร , 2546.
เลขเรียก172 ป17ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลโลก = Organization of instruction to develop global citizens...
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ ศรีพหล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียก303.32 ส732ก 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง โดยใช้กระบวนการแบบเผชิญสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปั...
ชื่อผู้แต่งทัศน์พล ชื่นจิตต์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 370.1524 ท118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี : รายงานการวิจัยเอกสาร / โดย ศักดิ์ชัย นิรัญทว...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย นิรัญทวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548.
เลขเรียกLB1060 ศ62 2548,379.593 ศ324ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมืองดี ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานค...
ชื่อผู้แต่งสมกูล ถาวรกิจ, 2490-
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมืองดี ในโรงเรียนประถมศึกษา ในความควบคุม ของสำ...
ชื่อผู้แต่งสันทัด สัตยายุทธ์
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจับโดยราษฎร / ฉลาด วุฑฒิกรรมรักษา = Arrest by private person / Chalard Vudhikamruksa.
ชื่อผู้แต่งฉลาด วุฑฒิกรรมรักษา
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูร...
ชื่อผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2555.
เลขเรียกKPT2460 บ153ก,342.593 บ153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา