Found: 455  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หนังสือวัดเกาะ" การสืบทอดและปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมในสังคมไทย พ.ศ. 2465-2475 / สุรพงษ์ จันทร์...
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ จันทร์เกษมพงษ์, 2514-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เล่ม บรรณนิทัศน์ หนังสือดีที่ชาวศิลปศาสตร์ควรอ่าน : ในวาระเฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
เลขเรียกZ1003.5.T5 ห36 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เล่ม เปลี่ยนโลก = The greatest book summaries on success, wealth and spirituality / บัณฑิต อึ้งร...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษีอินเตอร์เทรด, 2559
เลขเรียกZ1003 บ-ห 2559,158.1 บ259ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เล่ม เปลี่ยนโลก = The greatest book summaries on success, wealth and spirituality / บัณฑิต อึ้งร...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษีอินเตอร์เทรด, 2559.
เลขเรียกZ 1003.5 .T5 บ114 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เล่ม หนังสือในดวงใจนักอ่านและนักเขียน / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, [2012]
เลขเรียกZ1035.A1 ห37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เล่ม หนังสือในดวงใจนักเขียนและนักอ่าน / บรรณาธิการอำนวยการ ชมัยพร แสงกระจ่าง ; บรรณาธิการ เจน ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2553
เลขเรียกZ1035.A1 ร193 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 กฏเหล็กการอ่านหนังสือให้เกิดประโยชน์สูงสุด / ริฎอ อะหมัด สมะดี ;นาอีม วงศ์เสงี่ยม, แปลและเรียบเร...
ชื่อผู้แต่งสมะดี, ริฎอ อะหมัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์, 2554.
เลขเรียก028.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คนดังกับหนังสือดี / กองบรรณาธิการเฉพาะกิจในเครืออมรินทร์
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการเฉพาะกิจในเครืออมรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546
เลขเรียกZ 1035.A1 อ43ห,895.918 ก523ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คนดังกับหนังสือดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
เลขเรียกPN 4145 ก344ห 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRead to lead อ่านอย่างผู้นำ / ณัชร สยามวาลา
ชื่อผู้แต่งณัชร สยามวาลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2560
เลขเรียกLB1050 ณ-ร 2560,028 ณ261ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRead To Me : คู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการปลูกฝังเด็กน้อยให้รักการอ่าน / โดย เบอร์นิส อี. คัลบิแน...
ชื่อผู้แต่งคัลลิแนน, เบอร์นิส อี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TIME LIFE, [2540-2545?]
เลขเรียกZ1003 ค269ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRead to success ประสบความสำเร็จเพราะอ่านหนังสือ / นาคาทานิ อะคิฮิโระ ; สิริ, แปล
ชื่อผู้แต่งนาคาทานิ, อะคิฮิโระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เลขเรียกLB1050 น-ร 2560,028.9 อ584
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา