Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลการเผยแพร่หนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติมของกรมวิชาการ / กรมวิชา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2523
เลขเรียก028.072 ศ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค LT กลุ่มสาระก...
ชื่อผู้แต่งเจริญ ผาลาศาสตร์.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก372.4 จ573ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทิพากร หาญ...
ชื่อผู้แต่งทิพากร หาญหัก
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก372.83 ท489ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีการนำเสนอเนื้อหาด้วยกรณีตัวอย่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งอัชฌาดา ศรีชลไพศาล.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก808.066 อ519ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง "ยาบ้า" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / นพกาญจน์ เจษฎาพิท...
ชื่อผู้แต่งนพกาญจน์ เจษฎาพิทูร.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก372.4 น164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ป่า : ห้องเรียนชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น...
ชื่อผู้แต่งศจีพร สมบูรณ์ทรัพย์, 2488-
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก808.066 ศ118ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ตาม...
ชื่อผู้แต่งศศิวิมล รอบคอบ, 2506-
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง "การอนุรักษ์สัตว์ป่า" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทวั...
ชื่อผู้แต่งวิทวัส ขัตติยะมาน
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกZ40.A3 ว593ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง จำนวนและตัวเลข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ศิริรัตน์ ...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ รุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก371.33 ศ481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องปรากฎการณ์เรือนกระจกสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์การยภาพ ชีวภา...
ชื่อผู้แต่งศรชัย มูลคำ, 2495 -
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ / สำนักงานเลขาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550.
เลขเรียกZ1037 ก442 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะเห็ดฟาง(กษ.ท 093)/ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา