Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลการเผยแพร่หนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติมของกรมวิชาการ / กรมวิชา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2523
เลขเรียก028.072 ศ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค LT กลุ่มสาระก...
ชื่อผู้แต่งเจริญ ผาลาศาสตร์.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก372.4 จ573ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทิพากร หาญ...
ชื่อผู้แต่งทิพากร หาญหัก
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก372.83 ท489ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหร...
ชื่อผู้แต่งสารภี พงษ์พันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง "ยาบ้า" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / นพกาญจน์ เจษฎาพิท...
ชื่อผู้แต่งนพกาญจน์ เจษฎาพิทูร.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก372.4 น164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ป่า : ห้องเรียนชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น...
ชื่อผู้แต่งศจีพร สมบูรณ์ทรัพย์, 2488-
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก808.066
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ตาม...
ชื่อผู้แต่งศศิวิมล รอบคอบ, 2506-
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง "การอนุรักษ์สัตว์ป่า" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทวั...
ชื่อผู้แต่งวิทวัส ขัตติยะมาน
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกZ40.A3 ว593ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2529.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านและตัวอย่างหนังสือส่งเสริมการอ่านที่เป็นผลงานทางวิชาการ / รังสิมันตุ์...
ชื่อผู้แต่งรังสิมันตุ์ ฉิมรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2550.
เลขเรียกZ1037.A1 ร62 2550,808.066 ร112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ / สำนักงานเลขาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550.
เลขเรียกZ1037 ก442 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการเรียนกับการพิจารณาเลือกองค์ประกอบกายภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิช...
ชื่อผู้แต่งนันทวัน เรืองอร่าม.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก371.3078 น425ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา