Found: 136  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 โครงงานคณิตศาสตร์ = 101 Mathematical projects / by Brain Bolt and David Hobbs; ยุพิน พิพิธกุล,...
ชื่อผู้แต่งบอล์ท, เบรน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540.
เลขเรียกQA93 บ245,510.7 ย421ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลการเผยแพร่หนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติมของกรมวิชาการ / กรมวิชา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2523
เลขเรียก028.072 ศ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค LT กลุ่มสาระก...
ชื่อผู้แต่งเจริญ ผาลาศาสตร์.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก372.4 จ573ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทิพากร หาญ...
ชื่อผู้แต่งทิพากร หาญหัก
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก372.83 ท489ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหร...
ชื่อผู้แต่งสารภี พงษ์พันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีการนำเสนอเนื้อหาด้วยกรณีตัวอย่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งอัชฌาดา ศรีชลไพศาล.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก808.066 อ519ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง "ยาบ้า" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / นพกาญจน์ เจษฎาพิท...
ชื่อผู้แต่งนพกาญจน์ เจษฎาพิทูร.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก372.4 น164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ป่า : ห้องเรียนชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น...
ชื่อผู้แต่งศจีพร สมบูรณ์ทรัพย์ 2488-
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก808.066 ศ118ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ตาม...
ชื่อผู้แต่งศศิวิมล รอบคอบ 2506-
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง "การอนุรักษ์สัตว์ป่า" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทวั...
ชื่อผู้แต่งวิทวัส ขัตติยะมาน
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกZ40.A3 ว593ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง จำนวนและตัวเลข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ศิริรัตน์ ...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ รุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก371.33 ศ481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา