Found: 180  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEasy English News ล2 / สุนีย์ แดนยุกต์
พิมพลักษณ์เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์
เลขเรียกPE1130.T5 F73 2558,428.43 ฟ57ข2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish by newspaper = วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ / Terry Fredrickson, Paul Wedel: ...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry.
พิมพลักษณ์Bangkok : Allied Newspaper, 1980.
เลขเรียก070 F852 1980
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJ-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง / ผู้เขียน: ยูมิ เซงาวะ, ซาจิโกะ คามิยะ และ ซาดายูกิ คิตามุระ ; ท...
ชื่อผู้แต่งเซมาวะ, ยูมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียกPL534 ซ534 2558,495.6 ซ82จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLearning English by the nation = สนุกกับข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น, โดย กองบรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543.
เลขเรียกPE1111 ล916,428.24 ร19ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew readers เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ / สุทิน พูลสวัสดิ์. [text]
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี (ประเทศไทย), 2545.
เลขเรียกPE1127.N4 ส779,428.24 ส44น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNews readers เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ / สุทิน พูลสวัสดิ์ text
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2558
เลขเรียกPE1130.T5 ส779 2558,428.24 ส779น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTest your English with the newspaper : ทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือพิมพ์ / Terry L. Fred...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry l.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุคส์, ปี ค.ศ. 2002 [2545]
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ136
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYou can read the Bangkok Post = คุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ / Terry L. Fredrickson ; สุนีย์ แคนยุกต์ แป...
ชื่อผู้แต่งเฟรดริกสัน, เทอร์รี่ แอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553.
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ621 2553,428.24 ฟ574ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYou can read the Bangkok Post = คุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ / แทร์รี่ แอล. เฟรเดอริคสัน.
ชื่อผู้แต่งเฟรเดอริคสัน, แทร์รี่ แอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง, 2552.
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ619 2552,428 ฟ621ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYou canread the bangkok post = คุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้/ Terry L Fredrickson ; ผู้แปล สุนีย์ แคนยุก...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry l.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุกส์, 2551.
เลขเรียกPE 1130.ท9 ฟ619ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลดงค...
ชื่อผู้แต่งรัตนา พุ่มไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2534.
เลขเรียก374.9593 ร375ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้านใน 14 จังหวัดภาคใต้ / กุศล นาคะชาต และประสิทธิ์ ฤท...
ชื่อผู้แต่งกุศล นาคะชาต.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาทักษิณวิทยาลัยครูสงขลา, 2534.
เลขเรียก028.8 ก729ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้นวัตกรรม ที่บูรณาการวิธีการสะท้อนการปฏิบัติกับการค้นคว้าภายในกลุ่ม สำ...
ชื่อผู้แต่งสิริบุปผา อุทารธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
เลขเรียกว ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งศิตา เยี่ยมขันติถาวร.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2558.
เลขเรียกLB2844.1.R4 ศ63ก6 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา