Found: 111  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish by newspaper : วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ / by Terry Fredrickson and Paul ...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry.
พิมพลักษณ์Bangkok : Post Books, ค.ศ.1991 [2534]
เลขเรียกPE1128 ฟ619 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish by newspaper = วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ / Terry Fredrickson, Paul Wedel: ...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry.
พิมพลักษณ์Bangkok : Allied Newspaper, 1980.
เลขเรียก070 F852 1980
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew readers เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ / สุทิน พูลสวัสดิ์. [text]
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี (ประเทศไทย), 2545.
เลขเรียกPE1127.N4 ส779,428.24 ส44น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNews readers เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ / สุทิน พูลสวัสดิ์ text
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2558
เลขเรียกPE1130.T5 ส779 2558,428.24 ส779น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTest your English with the newspaper : ทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือพิมพ์ / Terry L. Fred...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry L.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุคส์, ปี ค.ศ. 2002 [2545]
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ136
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYou can read the Bangkok Post = คุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ / แทร์รี่ แอล. เฟรเดอริคสัน.
ชื่อผู้แต่งเฟรเดอริคสัน, แทร์รี่ แอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง, 2552.
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ619 2552,428 ฟ621ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYou canread the bangkok post = คุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้/ Terry L Fredrickson ; ผู้แปล สุนีย์ แคนยุก...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry L.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุกส์, 2551.
เลขเรียกPE 1130.ท9 ฟ619ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้นวัตกรรม ที่บูรณาการวิธีการสะท้อนการปฏิบัติกับการค้นคว้าภายในกลุ่ม สำ...
ชื่อผู้แต่งสิริบุปผา อุทารธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
เลขเรียกว ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์รายวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งกิตติยา รัศมีแจ่ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกว 495.9184 ก674ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยครูจันทรเกษม / สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์...
ชื่อผู้แต่งสุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียกวจ 025.155 ส72ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อหนังสือพิมพ์ = A study of readers' opinion towards newspapers ...
ชื่อผู้แต่งจันทนา ทองประยูร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
เลขเรียกPN5449 T5 จ63 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในเขตตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา / ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา เจตนาดี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกPN5449.ท9 ก62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา