Found: 147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish by newspaper : วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ / by Terry Fredrickson and Paul ...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry.
พิมพลักษณ์Bangkok : Post Books, ค.ศ.1991 [2534]
เลขเรียกPE1128 ฟ619 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish by newspaper = วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ / Terry Fredrickson, Paul Wedel: ...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry.
พิมพลักษณ์Bangkok : Allied Newspaper, 1980.
เลขเรียก070 F852 1980
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTest your English with the newspaper : ทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือพิมพ์ / Terry L. Fred...
ชื่อผู้แต่งเฟรดริคสัน, เทอรี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุคส์, 2546.
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ7ท 2546,428.24 ฟ57ท 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTest your English with the newspaper : ทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยหนังสือพิมพ์ / Terry L. Fred...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry L.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุคส์, ปี ค.ศ. 2002 [2545]
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ136
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYou can read the Bangkok Post = คุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ / แทร์รี่ แอล. เฟรเดอริคสัน.
ชื่อผู้แต่งเฟรเดอริคสัน, แทร์รี่ แอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง, 2552.
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ619 2552,428 ฟ621ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYou canread the bangkok post = คุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้/ Terry L Fredrickson ; ผู้แปล สุนีย์ แคนยุก...
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry L.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุกส์, 2551.
เลขเรียกPE 1130.ท9 ฟ619ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลดงค...
ชื่อผู้แต่งรัตนา พุ่มไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2534.
เลขเรียก374.9593 ร375ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้านใน 14 จังหวัดภาคใต้ / กุศล นาคะชาต และประสิทธิ์ ฤท...
ชื่อผู้แต่งกุศล นาคะชาต.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาทักษิณวิทยาลัยครูสงขลา, 2534.
เลขเรียก028.8 ก729ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้นวัตกรรม ที่บูรณาการวิธีการสะท้อนการปฏิบัติกับการค้นคว้าภายในกลุ่ม สำ...
ชื่อผู้แต่งสิริบุปผา อุทารธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
เลขเรียกว ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์รายวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งกิตติยา รัศมีแจ่ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกว 495.9184 ก674ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์กลวิธีการใช้กลุ่มคำภาษาอังกฤษในการสร้างภาพพจน์เพื่อสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจในบทบรรณาธิการของห...
ชื่อผู้แต่งปรียนันท์ สัจจาวาณิชย์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2556
เลขเรียกวพ428.4 ป473ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 ปีกา...
ชื่อผู้แต่งเสวียน เจนเขว้า
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียก028.135 ส 954 ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา