Found: 107  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ / สภาการพยาบาล.
ชื่อผู้แต่งสภาการพยาบาล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล, 2541.
เลขเรียกK4367.N8 ส4ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพมารดา-ทารกแรกเกิดปกติและครอบครัว : เอกสารประกอบการสอน วิชา 102312 / ตติรัตน์ สุวรรณสุ...
ชื่อผู้แต่งตติรัตน์ สุวรรณสุจริต.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546.
เลขเรียก610.73678 ต122กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพมารดา-ทารกแรกเกิดและครอบครัว : เอกสารประกอบการสอนวิชา 102312 / คณาจารย์ภาควิชาการพยาบ...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
เลขเรียก610.73678 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพมารดา-ทารกแรกเกิดและครอบครัว : เอกสารประกอบการสอนวิชา 102312 / คณาจารย์ภาควิชาการพยาบ...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544.
เลขเรียก610.73678 ก451 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพมารดา-ทารกแรกเกิดในภาวะเสี่ยงและภาวะเบี่ยงเบน : เอกสารคำสอนวิชา 102314 / พิริยา ศุภศร...
ชื่อผู้แต่งพิริยา ศุภศรี.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547.
เลขเรียก610.73678 พ733กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพมารดา-ทารกแรกเกิดในภาวะเสี่ยงและเบี่ยงเบน : เอกสารคำสอนวิชา 102304 / คณาจารย์ภาควิชาก...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.
เลขเรียก610.73678 กร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสูติศาสตร์สมัยใหม่ / [บรรณาธิการ] พฤหัส จันทร์ประภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
เลขเรียกRG501.T5 ก64 2561,WQ100 ก451 2561,618.2 ก451 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมิน Materal near miss ด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกัน : วิเคราะห์ในฐานข้อมูล WHO multicountry survey o...
ชื่อผู้แต่งปาริชาต ปกิรณะ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินอุบัติการณ์และคุณภาพการให้รหัสโรคของภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงก...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้, 2549
เลขเรียกRG501.T5 ท63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผดุงครรภ์ 2 = Midwifery 2 / รายนามผู้นิพนธ์ มณีรัตน์ ภัทรจินดา บรรณาธิการ ; มณฑิรา เขียวยิ่ง .....
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกRG951 ก491ค ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผดุงครรภ์ เล่ม 2 / บรรณาธิการ, เยาวเรศ สมทรัพย์
ชื่อผู้แต่งเยาวเรศ สมทรัพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : ซีพี โปรสเปค, 2558
เลขเรียกRG563 ก64 2558,WQ160 ก491 2558,610.73678 ก276
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตในระยะคลอด = Nursing care in high risk and critical care during i...
ชื่อผู้แต่งฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546.
เลขเรียกRG951 ฐ341ส,WY157 ฐ6ก 2546,618.2 ฐ341ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา