Found: 95  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เหล้า/ความจริง" : รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยประจำปี พ.ศ. 2558 / เนื้อ...
ชื่อผู้แต่งเนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558
เลขเรียก362.292 ห734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMAPPING อุปทาน : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคเหนือ / กนิษฐา ไทยกล้า, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe effect of alcohol craving control program on alcohol consumption in alcohol dependents / Sunisa...
ชื่อผู้แต่งSunisa Suktrakul.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยา...
ชื่อผู้แต่งเชาวนันท์ ชาลือชัย
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ / บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย = Communication proce...
ชื่อผู้แต่งบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเชิงเครือข่าย ในโครงการรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ...
ชื่อผู้แต่งณัฐพล สงวนทรัพย์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา = Alcohol screening / สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี อัษณางค์กรชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ โรงพยาบาลสวนปรุง, 2553
เลขเรียกWM274 ส687 2553,616.861 ส687ก 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดื่มสุราและการเสพติดสุราของสตรี = Alcohol consumption and alcohol dependent among women / [เรีย...
ชื่อผู้แต่งสุนทรี ศรีโกไสย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ, 2553.
เลขเรียกWM274 ส814 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถอดบทเรียนเรื่องการบำบัดสุราโดยกลุ่มช่วยเหลือกันเองเพื่อป้องกันการกลับไปดื่มสุราซ้ำ : "ชมรมจิตอา...
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ อูปคำ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ, 2552.
เลขเรียกWM274 น188ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถอดบทเรียนเรื่องการบำบัดสุราโดยองค์กรศาสนา (วิถีพุทธ) : สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง ตำบลบ้านแปะ อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ อูปคำ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ, 2552.
เลขเรียกWM274 น188 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถอดบทเรียนเรื่องรูปแบบการดูแลและป้องกันปัญหาการดื่มสุราในชุมชน / นพวรรณ อูปคำ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ, 2553.
เลขเรียกWM274 ก454 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมอุปทานของการบริโภคสุรา / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.), 2548.
เลขเรียกHV5201.D7 ฉ236ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการทบทวนองค์ความรู้เรื่อง กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม (เอเอ)/ พิชัย แสงชาญชัย
ชื่อผู้แต่งพิชัย แสงชาญชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (พรส.), 2553 [2009]
เลขเรียกHV5045 พ642ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย : คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ = Brief i...
ชื่อผู้แต่งบาเบอร์, โธมัส เอฟ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ โรงพยาบาลสวนปรุง, 2552.
เลขเรียกWM274 บ293ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา