Found: 1,419  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สวัสดิรักษาและสุภาษิต" วรรณกรรมท้องถิ่นจากตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / กิ่งแก้ว เพ็ช...
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว เพ็ชรราช
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์, [2531?].
เลขเรียก398.2041 ก 711 ล 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทย : สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี / สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2555?]
เลขเรียกPN6405 ห159 2555,ย 495.9152 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทย สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2554?]
เลขเรียก398.995911 ห1531 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,200 สุภาษิต สำนวนไทย/ ศุภิสรา ปุนยาพร : รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2554.
เลขเรียกPN6519.T45 ห37,398.99591 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,200 สุภาษิตสำนวนไทย ศุภิสรา ปุนยาพร, ปัทมา หอมจันทร์, บรรณาธิการ [Text]
ชื่อผู้แต่งศุภิสรา ปุนยาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ 2554
เลขเรียก395.995911 ศ246ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,300 ภาษิต สำนวนไทย และคำพังเพย / พ.ศรีสมิต, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2547.
เลขเรียกPN6519.T45 พ13 2547,398.995911 ห 182 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,300 สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย / อลิษา โอฬารรัตน์มณี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียก398.9 ห141ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,400 สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย และราชาศัพท์ ฉบับเด็กประถม / ฝ่ายวิชาการ ซีเอ็ดยูเคชั่น [text]
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ ซีเอ็ดยูเคชั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกย ฝ211ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สำนวนควรรู้ ไทย-จีน / อาศรมสยาม-จีนวิทยา เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2553.
เลขเรียกPN6519.T5 ห35 2553,495.918 อ28ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สำนวนโคลง--กลอน ในความทรงจำ / ขุนพลหอม รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2546.
เลขเรียกPL4202 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 สุภาษิตอาหรับ / อาลี เสือสมิง.
ชื่อผู้แต่งอาลี เสือสมิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2548.
เลขเรียกPN6519.A7 อ64ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง107 ปริศนาหาคำสุภาษิตไทย / เรียบเรียง ศิวพร ไพลิน
ชื่อผู้แต่งศิวพร ไพลิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2551]
เลขเรียกPN6519.T5 ศ542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง163 สำนวนไทยที่ใช้บ่อย / นฤนาท พิพิธภัณฑ์, ภาทิพย์ ศรีสุทธิ์, ฐาปวีร์ คงสุข. [text]
ชื่อผู้แต่งนฤนาท พิพิธภัณฑ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรภาพ, 2545.
เลขเรียกPN 6519.T45 น273ห 2545,398.99591 น915ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 สำนวนนสุภาษิต คำพังเพย / วดี ชาติอุทิศ.
ชื่อผู้แต่งวดี ชาติอุทิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียก398.9 ว161ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 สำนวนสุภาษิตคำพังเพย / วดี ชาติอุทิศ
ชื่อผู้แต่งวดี ชาติอุทิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2556.
เลขเรียก398.9 ว37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา