Found: 212  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 มิติ : ทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา / พีระพงษ์ กุลพิศาล, นิพนธ์ วีกาญจน์, ทวีเกียรติ ไชยยงยศ
ชื่อผู้แต่งพีระพงษ์ กุลพิศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533.
เลขเรียกN354.T45 พ791 2533,709 พ 789 ส 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนวิชาศิลปะวิจารณ์ : เอกสารประกอบคำสอน / สมเกียรติ ตั้งนโม
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ตั้งนโม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25--]
เลขเรียก701.18
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุนทรียศาสตร์ในหลักสูตรศิลปศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งธัชชัย ยอดพิชัย.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกN69.3.ท9 ธ62 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทางด้านสุนทรียภาพ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Developmen...
ชื่อผู้แต่งสนามพล พรมกอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการแสดงชุด "แลโด้โหฺมศิลปกรรม" : รายงานการวิจัย / วรสิทธิ์ มุทธเมธา, ราตรี ศรีสุวรร...
ชื่อผู้แต่งวรสิทธิ์ มุทธเมธา
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550
เลขเรียก701.17 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาพศิลปะที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาทฤษฎีด้านสุนทรียศาสตร์ในบริบทของนฤมิตศิลป์ :...
ชื่อผู้แต่งศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่ในรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต ของสถาบันราชภัฏภูเก็ต ในปีการ...
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ พ่อค้า
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2547
เลขเรียก701.17 ป17ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดสุนทรียศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนที่ใช้แนวการศึกษาวอลดอร์ฟและเรกจิโอ เอมิเลีย / ...
ชื่อผู้แต่งอัธยา ศาลยาชีวิน
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกว 372.21
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะ / หทัยรัตน์ พึ่งประยูรพงศ์ = A s...
ชื่อผู้แต่งหทัยรัตน์ พึ่งประยูรพงศ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความไวต่อแบบอย่างจิตรกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาศิลปกรรม สถาบันราชภัฏในเขตภาคใต...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ศรีปลั่ง, 2516-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทของพุทธทาสภิกขุตามหลักสุนทรียศาสตร์ = A Study of Buddhadasa Bhikkhu''s Role Based on Ae...
ชื่อผู้แต่งพระครูนิติธรรมโกศล (ภูสอาด)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 111.85 น584ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปรัชญาสุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในเทวศิลป์มหาเทวีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู = A Study of the Aesthetic...
ชื่อผู้แต่งสิริมิตร สิริโสฬส
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 111.85 ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์ / ของเสฐียรโกเศศ (ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน)
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2507.
เลขเรียกPL4226 อ197,801.9 อ154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาแถรวาท : ศึกษาเฉพาะในมังคลัตถทีปนี / พระมหาสุริยา แอกอ้ว...
ชื่อผู้แต่งพระมหาสุริยา แอกอ้วน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์เรื่องพุทธสุนทรียศาสตร์บนจิตรกรรมฝาผนังในวัดสุทัศนเทพวราราม = The analytical study...
ชื่อผู้แต่งพระมหาชินท์ สุมงคโล
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกND2835.ฮ9ก4 ช6 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา