Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการพัฒนาครูสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ = A prop...
ชื่อผู้แต่งศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก371.1 ศ117ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตวิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษาพุทธศักราช 2527 ของมหาวิทยาลัยศรีนคริน...
ชื่อผู้แต่งพรสุข หุ่นนิรันดร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535].
เลขเรียกGV362 พ258,375.006 พ285ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก378.199 กส491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ...
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ พานิชเจริญ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
เลขเรียกวจ 378.199 ก584ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตร / [จัดโดย] ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร (2529 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2529]
เลขเรียกWA18 ก485กส 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนสุขศึกษาในโรงเรียน / เรียบเรียงโดย ซี. อี. ทูร์เนอร์ ; ศรีน้อย โพทอง, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งทูร์เนอร์, ซี. อี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2511.
เลขเรียก372.37 ท589ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศ...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียกLC315.T5 อ911 2561,001.4 อ911ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศ...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2561.
เลขเรียกLC315.T5 อ74 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการสอนตามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ คาดหวังของอาจารย์ผู้สอนวิชาสุขศึกษาในสถา...
ชื่อผู้แต่งสิริมา หมอนไหม
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกวจ 613.0706 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โมเดลเลิฟ (Love model) : โมเดลสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ / เอมอัชฌา (รัตน์ริมจ...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2559.
เลขเรียกLC315.T5 อ-ค 2559,158.42 อ911ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนวิชาสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการ...
ชื่อผู้แต่งเรณุมาศ มาอุ่น
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียกRA440.3.T35 .ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีสอนสุขศึกษา / โดย มยุรี ภูงามทอง.
ชื่อผู้แต่งมยุรี ภูงามทอง.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : ฝ่ายผลิตเอกสารและตำรา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2529.
เลขเรียก613.0711 ม189ว 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขศึกษา = Health education / พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ เสงี่ยมจิตต์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542.
เลขเรียกRA440.5 พ176,WA590 พ176ส 2542,613 พ12ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการสอนครบวงจร / เดวิด นิวเบล, โรเบิร์ต แคนนอน ; เรียบเรียงโดย สุนทร โคตรบรรเทา
ชื่อผู้แต่งนิวเบล, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535.
เลขเรียกLB1025.2 ท591,378.17028 น672ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา