Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โรคร้ายจากภัยโลกร้อน = 10 diseases stem from global warming / พิสุทธิพร ฉ่ำใจ, บรรณาธิการเรียบเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2557.
เลขเรียกRA644.8.T5 ส728 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 โรคอันตราย ! อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน / พิสุทธิพร ฉ่ำใจ.
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิพร ฉ่ำใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ต้นธรรม, 2551.
เลขเรียกRA1226 ย65 2551,WA 30.5 ย318 2551,616 พ38ย 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 โรคอันตราย อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน / พิสุทธิพร ฉ่ำใจ ; คณะบรรณาธิการ, ปรัชญา จันทร์ทิพย์, ศรีไพร ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2551.
เลขเรียกWA30.5 ร924 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนครพนม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549-
เลขเรียกDS562.13 .ป86,959.3044 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFood of the future สาหร่ายอาหารของอนาคต / สมศักดิ์ วรคามิน
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ วรคามิน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : D for Life, 2547.
เลขเรียกQK569.C96 ส283,579.8 ส283ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 = Thailand Global Health Strategic Framework 2016...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2559.
เลขเรียกWA530.JT3 ก188 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกอภิบาลกับงานสุขภาพโลกของไทย / เฉลิมพล แจ่มจันทร์และกัญญาพัชร สุทธิเกษม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกHB886 ม5 no. 475 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความเครียดและสุขภาพจิต / เกษม ตันติผลาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งเกษม ตันติผลาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สนุกอ่าน, 2544.
เลขเรียกRA785 ก784 2544,WM172 ก784ก 2544,155.904 ก58ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [เรื่อง] ภาวะโลกร้...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ (ครั้งที่ 12 : 2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียกQC981.8.G56 ก482ก ครั้งที่ 12 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตอาหารเพื่อโภชนาการ / มณฑารพ จักกะพาก.
ชื่อผู้แต่งมณฑารพ จักกะพาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543.
เลขเรียกTX354 ม122,613.2 ม14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกระ...
ชื่อผู้แต่งจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกับสุขภาพมนุษย์-ความเสี่ยงและการตอบสนอง : บทสรุป = Climate change ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทยระดับนานาชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552.
เลขเรียกRA793 ก491 2552,WB700 ก6 2552,551.55 ก491/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตกลงขององค์การการค้าโลกกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ / เอกสุดา สารากรบริรักษ์ = World Tr...
ชื่อผู้แต่งเอกสุดา สารากรบริรักษ์
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขพร้อมเสิร์ฟ = Instant Happy / Karen Salmansohn ; อุมาพร มิสรา, แปล
ชื่อผู้แต่งSalmansohn, Karen
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2557
เลขเรียกBJ1588 ส-ค 2557,158.1 ซ151ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา