Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
เลขเรียกSF5 ก6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียกSF5 ก482 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2008 IPVS diges meeting วันที่ 3 กันยายน 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ / สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุก...
ชื่อผู้แต่งIpvs digest 2008 (2008 : สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2551
เลขเรียกSF391.3 ส473 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2522.
เลขเรียก354.593 กษ06ก 2521
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ : ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการปศุสัตว์ ประจำปี ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการปศุสัตว์เรื่อง กรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ (ครั้งที่ 17 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง : 2544
เลขเรียกSF84.27 ก44 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกสิกรรมธรรมชาติ เศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย--เพิ่มรายได้ : หมูหลุมดินชีวภาพ / โดย สมพงษ์ พงษ์สาส์น (...
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ พงษ์สาส์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์สาส์น, [255-]
เลขเรียกSF396.T5 ส263
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการฟาร์มแม่สุกร "ระบบฟอร์โค๊ด" = The porcode system / บริษัทเวลแล็บอิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : บริษัท, [253-]
เลขเรียกSF369.5 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชันสูตรโรคไข้หวัดใหญ่สุกร : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกษ. 10050 - 2556 : Thai agricult...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), 2556.
เลขเรียกSF971 ก446 2556,636.439 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบเชื้อ Salmonella Enteritidis และ Salmonella Typhimurium ในอาหารสุกรและผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดย...
ชื่อผู้แต่งวรินทร จันทร์ทองอิน.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร [จุลสาร] = Good agricultural practices for pig farm / โ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552.
เลขเรียกHD9016.T5 มกษ 6403-2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร = Good agricultural practices for pig farm / สำนักงานมาต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2558
เลขเรียกSF395 ก469 2558,สร 636.4 ม435ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร = Good aquaculture practices for Pig farm / สำนักงานมาตร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารนานาชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558
เลขเรียกSF395 กร469 2558,636.4 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 9009-2549 = Good manufac...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกHD9016.T5 TAS 9009-2006,664.9029 ม435ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณค่าทางอาหารสุกรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 1. การพัฒนาวิธีการศึกษาย่อยได้ของอาหารในสุกร =...
ชื่อผู้แต่งวันดี ทาตระกูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538.
เลขเรียก636.4 ว429ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดในการวัดผลวิธีดุลยภาพอุตสาหกรรมแอปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสุกร จังหวัดนครราชสีมา / ญาณ...
ชื่อผู้แต่งญาณิศา ศรีบุญเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา