Found: 113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียกSF5 ก482 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2522.
เลขเรียก354.593 กษ06ก 2521
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReproductive Performances of Three Group Breeders of Replacement Gilts for Backyard Pig Farms in Tha...
ชื่อผู้แต่งSarawanee khunmanee.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : เรื่องหมู ๆ ที่ไม่หมู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125รม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ : ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการปศุสัตว์ ประจำปี ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการปศุสัตว์เรื่อง กรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ (ครั้งที่ 17 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง : 2544
เลขเรียกSF84.27 ก44 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธในการพัฒนาการผลิตและการตลาดสุกรไทย [จุลสาร] / สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์
ชื่อผู้แต่งบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์. สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เครือเจริญโภคภัณฑ์, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกสิกรรมธรรมชาติ เศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย--เพิ่มรายได้ : หมูหลุมดินชีวภาพ / โดย สมพงษ์ พงษ์สาส์น (...
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ พงษ์สาส์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์สาส์น, [255-]
เลขเรียกSF396.T5 ส263
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดการใช้พื้นที่การเลี้ยงสุกร กรณีศึกษา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา / ปฐมาภรณ์ ลิหงวน.
ชื่อผู้แต่งปฐมาภรณ์ ลิหงวน, 2515-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรของเกษตรกรในโครงการจ้างเลี้ยงสุกร จังหวัดลพบุรีและนครสวรรค์ =...
ชื่อผู้แต่งอมรเทพ งามสมบัติ, 2506-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร / ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
ชื่อผู้แต่งภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียกSF396.T5 ธ447ก 2561,636.4 ภ434ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกจีโนไทป์/สปีชีย์ทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อ Enterocytozoon bieneusi และ Cryptosporidium spp. ใน...
ชื่อผู้แต่งอุมาพร ทาไธสง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก636.4 อ846ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกสายพันธุ์และลักษณะพันธุกรรมเฉพาะถิ่นของสุกรที่เลี้ยงในพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งเกศินี เกตุพยัคฆ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 636.4 ก583ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลื้ยงสุกรอุดรธานี จำกัด ตามความต้องการของสมาชิก / ประภาพร อินทรวิเชียร
ชื่อผู้แต่งประภาพร อินทรวิเชียร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร [จุลสาร] = Good agricultural practices for pig farm / โ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552.
เลขเรียกHD9016.T5 มกษ 6403-2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร = Good agricultural practices for pig farm / สำนักงานมาต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2558
เลขเรียกSF395 ก469 2558,สร 636.4 ม435ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา