Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธในการพัฒนาการผลิตและการตลาดสุกรไทย [จุลสาร] / สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์
ชื่อผู้แต่งบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์. สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เครือเจริญโภคภัณฑ์, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร : เกณ...
ชื่อผู้แต่งนภาภรณ์ ดำช่วย
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร : เกณฑ์ก...
ชื่อผู้แต่งเทอดศักดิ์ โอภาส
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบจากมาตรการคุ้มครองการผลิตถั่วเหลืองของไทย / จารึก สิงหปรีชา = Analysis of the ef...
ชื่อผู้แต่งจารึก สิงหปรีชา 2510-
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรของไทย = A study on pork and pork products expo...
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ เตโชสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.
เลขเรียกสก 08/2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงการระบบตลาดข้อตกลงสินค้าปศุสัตว์ (สุกร) ในประเทศไทย" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Study o...
ชื่อผู้แต่งนวลจันทร์ พารักษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกส.ร. 338.1364 น177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาความผันผวนของตลาดสุกรไทยโดยใช้วิธีบริหารจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย ปทุมนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 636.4 ศ462ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ / สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2543.
เลขเรียก338.17 ศ584ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ / สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2541.
เลขเรียก338.17 ศ584ข 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ / สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2542.
เลขเรียก338.17 ศ854ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 5 ปี ชมรมพัฒนาพันธุ์สุกรสุรินทร์ / ชมรมพัฒนาพันธุ์สุกรสุรินทร์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ชมรม, 2535.
เลขเรียกSF391 ค152
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดเขียงหมูตลาดสดวิบูลย์ศรี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรากา...
ชื่อผู้แต่งสิริลักษณ์ แซ่จิว, 2519-
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลาดเนื้อสุกรสดในประเทศไทย : รายงานการวิจัย = Pork market in Thailand / หัวหน้าโครงการ, ธานี ภาคอุ...
ชื่อผู้แต่งธานี ภาคอุทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก664.929 ธ517ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบวงการปศุสัตว์ 2550 - 2007.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พลพิมพ์, 2550.
เลขเรียก636 ท 478 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบวงการปศุสัตว์ 2550-2007 = Thai livestock directory.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัตว์เศรษฐกิจแมกกาซีน, 2550.
เลขเรียกSF21 ท424 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา