Found: 128  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDuck meat [Document] / National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards Ministry of Agr...
พิมพลักษณ์Bangkok : National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2005.
เลขเรียก338.17 A278d
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFood, Inc. เปิดโปงบริโภคช็อคโลก / [Robert Kenner, โรเบิร์ต เคนเนอร์ ผู้กำกับ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร = Stratigies to develop capabilities for swine farm i...
ชื่อผู้แต่งจันทรรัสม์ แก้วสมบุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารจากสุกรในประเทศไทย / จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีอา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารจากสุกรในประเทศไทย (2529 : ขอนแก่น).
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2529.
เลขเรียกHD9435 ก485 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารจากสุกรในประเทศไทย วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2529 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารจากสุกรในประเทศไทย : 2529 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2529.
เลขเรียกHD9435 ก485
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบ GMP และ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกร / ...
ชื่อผู้แต่งพิชญา ไกรมาก 2523-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรน WPE/TH และการพัฒนาวิธีผลิตวัคซีนในระด...
ชื่อผู้แต่งวาสนา ภิญโญชนม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกSF918.V32 ว491ร 2548,636.4 ว491ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรน WPE/Th และการพัฒนาวิธีผลิตวัคซีนในระดั...
ชื่อผู้แต่งวาสนา ภิญโญชนม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2548.
เลขเรียกวจ 636.4 ว65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีกิจการเลี้ยงสัตว์ในภาคตะวั...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ บุณยะวันตัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
เลขเรียกHD1537.ท9 จ64,331.127 จ337ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม เล่ม 1/ นาม ศิริเสถียร.
ชื่อผู้แต่งนาม ศิริเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน , 2537.
เลขเรียก636.4 น471ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม / นาม ศิริเสถียร.
ชื่อผู้แต่งนาม ศิริเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน , 2537.
เลขเรียก636.4 น471ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสุกรเป็นการค้า / พรรณิภา ศิวะพิรุฬห์เทพ
ชื่อผู้แต่งพรรณิภา ศิวะพิรุฬห์เทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2530.
เลขเรียกSF396.9 พ263
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการตลาดเนื้อสุกร กรณีศึกษา บริษัทเอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด : ปัญหาพิเศษ / โดย ศิริร...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ น้อยสะปุ๋ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดในการวัดผลวิธีดุลยภาพอุตสาหกรรมแอปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสุกร จังหวัดนครราชสีมา / ญาณ...
ชื่อผู้แต่งญาณิศา ศรีบุญเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอลดไขมัน / สาธิดา ตันฮวด, สุทธิกานต์ ขันนารัตน์
ชื่อผู้แต่งสาธิดา ตันฮวด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา