Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
เลขเรียกSF5 ก6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียกSF5 ก482 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ : ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการปศุสัตว์ ประจำปี ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการปศุสัตว์เรื่อง กรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ (ครั้งที่ 17 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง : 2544
เลขเรียกSF84.27 ก44 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระสังเขปงานวิจัยเกี่ยวกับสุกร พ.ศ. 2501-2543 / บรรณาธิการ: การุณ เสนชู, เครือวัลย์ พรมงาม, เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
เลขเรียกSF395 ป394 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่อง--ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิเชฏฐ์ เหล...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 11: 2553 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกSF605 ก482ป ครั้งที่ 11 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่อง--ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 / โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 10 : 2552 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสัตวแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
เลขเรียกSF605 ก482 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่อง--ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 / โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 9 : 2551 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสัตวแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
เลขเรียกSF605 ก482 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่องการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2550 / โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 8 : 2550 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสัตวแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียกSF605 ก482 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่องการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 "อาเซียนกับโอกาสธุรกิจปศุสัต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. (ครั้งที่ 11 : 2553 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสัตวแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกSF605 ก482 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสมุนไพรไทยต่อสัตว์ปีกและสุกร / นันทวัน บุณยะประภัศร...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ประสานงานโครงการ "การใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียกQK99.T5 ผ42 2548,QV766 ผ191 2548,615.321 น115ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานภาพงานวิจัยสุกรในประเทศไทย (2501-2543) / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, เปล่งศรี อิงคนินันท์ และ อรรณพ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกSF396.T5 ส36 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานภาพงานวิจัยสุกรในประเทศไทย (2501-2543) : การประชุมวิชาการเรื่องศักยภาพและโอกาสในการแข่งบันของอุต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเรื่องศักยภาพและโอกาสในการแข่งบันของอุตสาหกรรมสุกรภายใต้การค้าเสรี ( 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกSF395 ก125ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมไทย ภายใต้คำขวัญ นวตกรรมเกษตรอินทรีย์ จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล : ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมไทยภายใต้คำขวัญนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล (2545 : กาฬสินธุ์)
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : สถาบัน, 2545.
เลขเรียก660.6 ก525ท 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสัตวบาลในฟาร์มสุกร : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี / โดย กิติ กิจประช...
ชื่อผู้แต่งกิติ กิจประชุม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHF5549.5.M63 ก63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา