Found: 659  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
เลขเรียกSF5 ก6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียกSF5 ก482 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / [บรรณาธิการ วินัย พันธุ์วุฒิ]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2550]
เลขเรียกLG395.T5.ม251สพ ม251ส [2550]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ดำ ทำเงิน / สมพงษ์ บัวแย้ม
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ บัวแย้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทานตะวัน, 2558
เลขเรียกSF75.2 ส43,636.5 ส263ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ : ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการปศุสัตว์ ประจำปี ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการปศุสัตว์เรื่อง กรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ (ครั้งที่ 17 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง : 2544
เลขเรียกSF84.27 ก44 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรแบบ...
ชื่อผู้แต่งฐปน ชื่นบาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก628.35 ฐ139ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกโปรโอติกแบคทีเรียแลกติกที่มีผลยับยั้ง B-hemolytic Escherichia coli จากลูกสุกรท้องร่วง / ...
ชื่อผู้แต่งธารหทัย มาลาเวช
พิมพลักษณ์2549
เลขเรียกQR75 ธ64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับเสริมอาหารสุกรในรูปเชื้อแห้ง : รายงานการวิจัย / วิลาวัณย...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
เลขเรียกQR121 ว64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาเอปิโทปเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสก่อโรคพีอีดีด้วยกลยุทธ์วัคซีนวิทยาย้อนกลับ : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งสรวง รุ่งประกายพรรณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
เลขเรียกวจ 615.372 ส341ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาและพัฒนาชุดเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ สำหรับบ่งชี้ลักษณะการเจริญเติบโตและปริมาณเนื้อแดงในสุก...
ชื่อผู้แต่งศุภมิตร เมฆฉาย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
เลขเรียกส.ร. 572.8633 ศ466ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการน้ำเชื้อพ่อสุกรต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกร : รายงานการวิจัย / โดย ศรีสุวรรณ ชมชีบ...
ชื่อผู้แต่งศรีสุวรรณ ชมชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551
เลขเรียกSF396.9 ศ46 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการน้ำเชื้อพ่อสุกรต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกร : รายงานการวิจัย = Boar semen manipulatio...
ชื่อผู้แต่งศรีสุวรรณ ชมชัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก636.9633 ศ277ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร / ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
ชื่อผู้แต่งภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
เลขเรียกSF396.T5 ธ447ก 2561,636.4 ภ434ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกจีโนไทป์/สปีชีย์ทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อ Enterocytozoon bieneusi และ Cryptosporidium spp. ใน...
ชื่อผู้แต่งอุมาพร ทาไธสง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก636.4 อ846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกจีโนไทป์/สปีชีย์ทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อ Enterocytozoon bieneusi และ Cryptosporidium spp. ใน...
ชื่อผู้แต่งอุมาพร ทาไธสง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก636.4 อ846ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา