Found: 451  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
เลขเรียกSF5 ก6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การผลิตสัตว์ปลอดภัย ผู้เลี้ยงสัตว์ไทยมั่นคง" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 15-1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 4 : 2549 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา)
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียกSF5 ก482 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (ภาคเทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการปรับปรุงคุณภาพของแฮมขึ้นรูปใหม่ที่ผลิตจาก PSE meat โดยใช...
ชื่อผู้แต่งวาสนา วงค์งาม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการเอ็กซ์ทรูดชั่นเนื้อหมูเพื่อผลิตไส้กรอกไขมันต่ำ = Extrusion...
ชื่อผู้แต่งประมงค์ โหรานิตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการแปรสภาพแป้งมันสำปะหลัง โดยวิธีการย่อยด้วยกรดและการเชื่อม...
ชื่อผู้แต่งชัชชัย กมลเลิศ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGut microbiota กับการผลิตสัตว์ปีกและสุกร / โดย วิริยา ลุ้งใหญ่.
ชื่อผู้แต่งวิริยา ลุ้งใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562.
เลขเรียกSF95 ว694 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMolecular characteristics of antimicrobial resistance and virulence factors of Salmonella enterica i...
ชื่อผู้แต่งNuananong sinwat.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPREPARATION OF HYBRIDOMA CELLS FOR PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA VIRUS MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTION /...
ชื่อผู้แต่งPanwad ritthisan.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาอายุศาสตร์ฝูงผลิตสุกร / อธิภู นันทประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งอธิภู นันทประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธในการพัฒนาการผลิตและการตลาดสุกรไทย [จุลสาร] / สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์
ชื่อผู้แต่งบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์. สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เครือเจริญโภคภัณฑ์, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรแบบ...
ชื่อผู้แต่งฐปน ชื่นบาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก628.35 ฐ139ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก = Swine and poulty production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหก...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
เลขเรียกSF396.9 ก 2560,636.4 ม49กส 2560 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก หน่วยที่ 1-7 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Swine and poultry production ma...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558
เลขเรียก636.4 ส747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก หน่วยที่ 8-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Swine and poultry production m...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558
เลขเรียก636.4 ส747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา