Found: 143  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe first ahtso training course : swine session October 14-November 5, 1983 / Animal Health and Te...
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2526.
เลขเรียก636.4 ฟ692 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธในการพัฒนาการผลิตและการตลาดสุกรไทย [จุลสาร] / สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์
ชื่อผู้แต่งบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์. สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เครือเจริญโภคภัณฑ์, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรของผู้ค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ รัตนวดี ได...
ชื่อผู้แต่งรัตนวดี ได้เลิศ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก658.835 ร373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาเชื้อ Escherichia coli, salmonella spp. และการนับจำนวนแบคทีเรียในเนื้อหมูบดจากตลาดสดเทศบาล ...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล รักยินดี.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดสุกร / ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน,, [25--]
เลขเรียก381.4164 ศ854ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารต้นทุนการผลิตสุกร / กิจจา อุไรรงค์, ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งกิจจา อุไรรงค์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัทเวทโปรดักส์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด, [254-]
เลขเรียกSF397.3 ก637
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกอบรมสัญจรการเลี้ยงหมูสมุนไพร และการตลาด : รายงาน ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล, ยุพิน...
ชื่อผู้แต่งยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาสัตวศาสตร์, ภาควิชาพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
เลขเรียกHD9435 ย73 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสุกรเป็นการค้า / พรรณิภา ศิวะพิรุฬห์เทพ
ชื่อผู้แต่งพรรณิภา ศิวะพิรุฬห์เทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2530.
เลขเรียกSF396.9 พ263
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการตลาดสุกร / กลุ่มงานวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 1 กอง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2538.
เลขเรียกHD9435 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการตลาดสุกร / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2538.
เลขเรียกSF396.9 ส637ก64 2538,338.1764 ศ854ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการตลาดสุกร / โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการตลาดสุกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537.
เลขเรียกHD9435 ก64 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการตลาดเนื้อสุกร กรณีศึกษา บริษัทเอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด : ปัญหาพิเศษ / โดย ศิริร...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ น้อยสะปุ๋ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร / [นาม ศิริเสถียร]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ, [2529]
เลขเรียกHD9435 ก494 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรพันธุ์ในฟาร์มสุกรขุนครบวงจร สระบุรีฟาร์ม / วรรณภา ป้อมสุ...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา ป้อมสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา