Found: 218  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCourse web บน Atutor : เอกสารประกอบการอบรม บทความสวิชาการ บทความวิจัย / สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : c สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกLB1028.4 C682 2548,371.3344678 ค189 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัย / โดย สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
ชื่อผู้แต่งสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB2805 ส46 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ชุมชน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครา...
ชื่อผู้แต่งอรรถพล ป้อมสถิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก371.334 อ357ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ชุมชน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครา...
ชื่อผู้แต่งอรรถพล ป้อมสถิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกว 371.334 อ357ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งสาคเรศ ตาวากุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้งานของอิเล็กโตรเซรามิกส์ : รายงานผลงานประดิษฐ์คิดค้น / โดย ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์, หัว...
ชื่อผู้แต่งธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
เลขเรียกTK7871.15.C4 ธ22 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ = TV News program production / นฤมล ปิ่นโต
ชื่อผู้แต่งนฤมล ปิ่นโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศุนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกPN 4784.T4 น276ก,791.45 น276ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงานพื้นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน...
ชื่อผู้แต่งญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559
เลขเรียกวจ378.1 ญ251ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน...
ชื่อผู้แต่งญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน...
ชื่อผู้แต่งญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียกว 371.334 ญ251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน...
ชื่อผู้แต่งญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียก371.334 ญ251ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน...
ชื่อผู้แต่งญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียก004.678 ญ243ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรทมค่ายอาสาโดยใช้วัฏจักร PAOR เพื่อการเรียนรู้สื่ออีดีแอลทีวี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเคร...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ เหล็กดี.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก371.35 อ163ก 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของ Davies ประกอบสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รำวงมาตรฐาน ก...
ชื่อผู้แต่งปนัดดา แสนสิงห์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก302.231 ป1511ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมค่ายอาสาเพื่อเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีสู่ชุมชน / วิทยานิพนธ์ของ ไชยยันต์ สกุลไทย.
ชื่อผู้แต่งไชยยันต์ สกุลไทย.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก371.33 ช966ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา