Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการหาข่าวสารของอาสาสมัครโครงการเกษตรและพัฒนาชนบท หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย / โด...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ใจ สุรินทรเสรี
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก302.2 พ716ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับชาวบ้าน : เอกสารประกอบการเขียนสื่อแผ่นเรียนและสื่อเสริมความรู้ โครงการส่ง...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ จูงตระกูลรัตน์
พิมพลักษณ์[ลำปาง] : ฝ่ายพัฒนาวิชาการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ลำปาง กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2532.
เลขเรียกHN700.592.M3 ส881
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย : ศึกษากรณีรายการโทรทัศน์ ""ร...
ชื่อผู้แต่งมันทนา ท้วมยิ้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543
เลขเรียกJC423 ม63 2543,384.5532 ม364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย : ศึกษากรณีรายการโทรทัศน์ "รอบ...
ชื่อผู้แต่งมันทนา ท้วมยิ้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543.
เลขเรียก307.14
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถานะขององค์ความรู้ ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในวิทยานิพนธ์ สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการของไทย...
ชื่อผู้แต่งชลลดา กิจรื่นภิรมย์สุข
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพ ความต้องการและปัญหาการใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพ ของพัฒนากรสำหรับกลุ่มแม่บ้...
ชื่อผู้แต่งบังอร จงสมจิตต์
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเครือข่ายการสื่อสารชมรมวิทยุเครื่องแดงศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 56 จังหวัดสงขลา / ธนัท เชียวเล...
ชื่อผู้แต่งธนัท เชียวเลี่ยน
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกHN700.55.C6 ธ36 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารชุมชน / ดวงพร คำนูณวัฒน์
ชื่อผู้แต่งดวงพร คำนูณวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]
เลขเรียกHN700.592.M3 ด211ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวต่อไปของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน / กาญจนา แก้วเทพ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา แก้วเทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีโน ดีไซน์, 2548.
เลขเรียกP90 .ก65 2548,P90 ก425ก 2548,302.22 ก23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย = Needs f...
ชื่อผู้แต่งสุทรามาศ สวนเศรษฐ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2539.
เลขเรียก630.2 ส777ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความทันสมัยของประชาชนในเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร / พรรณิภา จิตต์ชอบธรรม = Modernization of No...
ชื่อผู้แต่งพรรณิภา จิตต์ชอบธรรม, 2510-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิทยุชุมชน / จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ ; นาฏยา ตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งจิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อภาคเหนือ, 2550.
เลขเรียกHE8689.7.P82 จ64,302.2344 จ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฎิรูปสื่อมวลชนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและผลักดันองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีอิสระตามรัฐธรร...
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2542
เลขเรียกPN4784.C73 พ65 2542,070.48 พ38ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ตาลโตนดของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี / พรพิมล สงกระสันต์ = Th...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล สงกระสันต์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับค่านิยม ที่เอื้อต่อการพัฒนาของประชาชน ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร / อ...
ชื่อผู้แต่งอรทัย เวชภูมิ์
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา