Found: 110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี อารี สุทธิพันธุ์ = 60 years of Aree Soothipunt / อารี สุทธิพันธุ์; วิรุณ ตั้งเจริญ บรรณาธิกา...
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์, 2535.
เลขเรียกN7323.อ65 อ65,701 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina 5.0 : สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ตั้งนิรันดร
ชื่อผู้แต่งอาร์ม ตั้งนิรันดร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2561
เลขเรียกHC427.95 อ64 2561,330.951 อ664ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMandalas : เพื่อความจดจ่อมีสมาธิและความอดทน เล่ม 2 / อรุโณทัย ไชยช่วย
ชื่อผู้แต่งอรุโณทัย ไชยช่วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนกันต์, 2559
เลขเรียก372.5 อ419ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuchart 1999 / สุชาติ วงษ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ วงษ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], [2542]
เลขเรียกND2130 .ส75 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันตก / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ; [ระเบียบ กิติมากุลนรเดช : บรรณาธิการ]
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2543.
เลขเรียกDS589.ก5 ว665 2543,915.93 ก169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายภาพเทคนิคขั้นสูง / ณรงค์ สมพงษ์.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ สมพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง, 2545.
เลขเรียกTR161 ณ46,771 ณ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบเรื่องทฤษฎีสีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 / พลากร ขุริมนต์
ชื่อผู้แต่งพลากร ขุริมนต์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการทำผ้าม...
ชื่อผู้แต่งประภัสศร อิ้วประโคน
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 746.664 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ เรื่องการเขียนภาพและระบายสีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรี...
ชื่อผู้แต่งอรพินท์ อุตระ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่อง การวาดภาพระบายสีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of Inst...
ชื่อผู้แต่งศิริรักษ์ เกษมสุขวรรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2552.
เลขเรียกวน 372.52 ศ479ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะ การออกแบบงานหัตถกรรมจักสานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้ทฤษฎีสี / พิมพ์พิร...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พิรุฬห์ มณีศรี.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากใบพืชตามความนิยมของท้องถิ่น"...
ชื่อผู้แต่งผ่องฤดี พวงประดิษฐ.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก372.3504 ผ226ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่อง "การย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากใบพืชตามความนิยมของท้องถิ่น" ...
ชื่อผู้แต่งผ่องฤดี พวงประดิษฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต, 2546.
เลขเรียกว 372.35044 ผ226ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องทฤษฎีสีเพื่อการเรียนรู้ศิลปะประเภทจิ...
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ ยอดมั่น
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา