Found: 5,152  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติแบบพหุสำหรับอุตสาหกรรมครอบครัว" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
เลขเรียกTP897 ก64 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ด้วยรักและฝัน สร้างสรรค์สังคม" = Art for our society / องค์การอโชก้า ประเทศไทย ร่วมกับ มานิตย์ นิ...
ชื่อผู้แต่งองค์การอโชก้า (ประเทศไทย)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกND2055.Z8อ92 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อาจารย์ปรีชา กาญจนาคม" กับแหล่งภาพเขียนสีบนผนังถ้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.
เลขเรียกN5310.5.ท9 อ62 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ER)3 แนวความคิดในการย้อมสมัยใหม่ : Efficiency right first time, economy right on time, ecology rig...
ชื่อผู้แต่งแวน แพรี่, มาร์ค.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, [2547?].
เลขเรียก667.2 ว941อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+1+1 = 1 / กำจร สุนพงษ์ศรี.
ชื่อผู้แต่งกำจร สุนพงษ์ศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทคอมฟอร์ม, 2540.
เลขเรียกN7323.ก64A4 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เทคนิคการถ่ายภาพ / สุรเดช วงค์สินหลั่ง.
ชื่อผู้แต่งสุรเดช วงค์สินหลั่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเอทคอม.
เลขเรียก770.2 ส854ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิธี ทดสอบสี วาร์นิชและวัสดุเกี่ยวข้อง = Standard of test for paints varnishes and related mater...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิธีการระบายสีน้ำ : ภาพดอกไม้ / โกศล พิณกุล ; ภูสิทธิ พลายชมภู, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งโกศล พิณกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2555.
เลขเรียกND2300 ก961,751.422 ก95ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิธีทดสอบ สี วาร์นิชและวัสดที่เกี่ยวข้อง = Standard test methods of paints, varnish and related ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2525.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อุตสาหกรรมในกลุ่มเติบโตดี : รวมบทวิเคราะห์ / โดย ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2538.
เลขเรียกHD2902.55 .ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี หม่อนไหมสายใยแผ่นดิน / ผู้รวบรวม สถาบันวิจัยหม่อนไหม ; [คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง ภุชงค์ เพช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร, 2547.
เลขเรียกSF553.T5 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พฤกษชาติ อวดโฉม ฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิทรรศการ 100 ภาพเขียนพฤกษชาติฝีมือ พันธุ์ศักด...
ชื่อผู้แต่งพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : Ink On Paper, ปี ค.ศ 2016 [2559].
เลขเรียกND2246.T5 พ565 [2559],758.42 P535O 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ / ฝ่ายวิชาการ Photo&life.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Photo&life house, 2538.
เลขเรียก771 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ , 2552.
เลขเรียก640.41 ช ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา