Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (การใช้ชื่อท้องถิ่นแสดงบนฉลากสิ...
ชื่อผู้แต่งธนพจน เอกโยคยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีชชิ่งทอยส์, 2547.
เลขเรียกKPT1221.O74 ธ335 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (การใช้ชื่อท้องถิ่นแสดงบนฉลากสินค้า...
ชื่อผู้แต่งธนพจน เอกโยคยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีชชิ่งทอยส์, 2547.
เลขเรียกKPT1220 ธ151 2547,346.0488 ธ15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า / จักรกฤษณ์ ควรพจน์ .
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ควรพจน์ .
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545.
เลขเรียกKPT1155 จ62 2545,341.758 จ111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท / จันทนา ใจจิตร ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท กรมวิชาการเกษตร, 2553.
เลขเรียกSB370.P86 ก446,634.310223 จ246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการตามกฎหมายไทยกับสหภาพยุโรป = The p...
ชื่อผู้แต่งตะวัน เดชภิรัตนมงคล
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกG70.3 ต258ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการตามกฎหมายไทยกับสหภาพยุโรป = The p...
ชื่อผู้แต่งตะวัน เดชภิรัตนมงคล.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ [จุลสาร] = Geographical indication rice / โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557.
เลขเรียกSB191.R5 ข461 2557,สร 633.18 ม435ข 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดข้องในการนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ...
ชื่อผู้แต่งสรศักดิ์ ชัยรัฐภาส, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้น ด้านทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2560.
เลขเรียกK 1401 ค171 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, [2550?]
เลขเรียกKPT1155 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ / ธนพจน เอกโยคยะ
ชื่อผู้แต่งธนพจน เอกโยคยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
เลขเรียกK ธ151,W20 R860 1989,345.048 ธ151ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ / กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2548.
เลขเรียกK 1401 ค416 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
เลขเรียกK พ371ชท,346.048 พ371 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 พร้อมอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา, [25..?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 พร้อมอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง / กรมทรัพย์สินท...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา, [2547?]
เลขเรียกKPT1221.O74 พ1716 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา