Found: 65  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีสิ่งทอไทยใต้พระบารมี / สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, [254-?].
เลขเรียก338.47677 ส456ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMFA กับการจัดระเบียบการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ ลิ้มพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกK3921 .ศ63 2549,382.47677 ศ115อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สิ่งทอ จากประเทศแถบเอเชียโดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น : ...
ชื่อผู้แต่งวรรัตน์ ริ้วพิทักษ์
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556
เลขเรียกHD9866.T52 ว277ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ / ศุภกรณ์...
ชื่อผู้แต่งศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2556.
เลขเรียก338.47746 ศ675ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและวางแผนการผลิตกำลังคนด้านสิ่งทอระดับอาชีวศึกษาเพื่อรองรับและสอดคล้องกับนโยบายและการลงทุนสิ...
ชื่อผู้แต่งรจนา จันทรากุล (ศรีบุญมา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา, 2551
เลขเรียก331.119677 ร12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษามูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยวิธีฟัซซีลอจิกและวิธีการวิเครา...
ชื่อผู้แต่งวิศิษฐ์ อึ้งวาจานนท์, 2510-.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกTK3091 ว6ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางเลือกเทคโนโลยีในประเทศที่กำลังพัฒนา = Technology choice in developing countries / by Michael A....
ชื่อผู้แต่งAmsalem, Michael A.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2532.
เลขเรียกT49.5 อ956,607 อ76ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานวชิรญาณ / ผู้ตรวจสอบชำระ จัดทำและบรรณาธิการ, ผกาวรรณ เดชเทวพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2555-
เลขเรียกPZ90.ท9 น66,398.2 น597 ล.1-2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัด (มหาชน) : รายงานประจำปี 2541 / บริษัทสหยูเนี่ยนจำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสหยูเนี่ยนจำกัด, 2541.
เลขเรียก338.61 บ226บ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการปรับตัวในห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย / เกรียงไกร เตชก...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร เตชกานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHD9866.T52 ก75 2550,382.71 ก57ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบต่อแรงงานจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทอผ้า / นิพนธ์ พัวพงศกร
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ พัวพงศกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539
เลขเรียก338.45677 น616ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการประกอบอาชีพผ้าทอบ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดม...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ศรีบุญสม
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกHD2080.55 ส826ผ 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาต้นทุนการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2547.
เลขเรียกTJ163.5.F3 ร451ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม : โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อุตสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2549-
เลขเรียก338.47677 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา