Found: 120  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กลุ่มบริษัทปัญญา เส้นทางที่ก้าวผ่านสู่ฝันที่ร่วมสร้าง / [จัดทำโดย กลุ่มบริษัทปัญญา]
ชื่อผู้แต่งบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2554.
เลขเรียกHD9715.T54P3 ก318 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ทีมฯ มุมมองเพื่อการพัฒนา / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง, 2546.
เลขเรียกHD2763.A5 ย65 2546,R 658.46 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สิ่งก่อสร้างอันเป็นสัญลักษณ์ทั่วทุกมุมโลก / ดาณุภา ไชยพรธรรม
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2557.
เลขเรียกG140.5 ด382 2557,930.1 ด382ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สิ่งก่อสร้างอันเป็นสัญลักษณ์ทั่วทุกมุมโลก / ดาณุภา ไชยพรธรรม, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, ม.ป.ป.
เลขเรียก720 ห283
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCD รวบรวมพระราชบัญญัติการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม [electronic resource] / เจษฎา ปรางจัน, พูลลักษณ์ แพร...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา ปรางจัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา Best practices TQC winner 2004 / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549
เลขเรียกHD62.15 ท6 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม = Construction \& architecture / แปลโดย อดิศัย ณ ถลาง และอมรา พลอยสังวาล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2551.
เลขเรียกNA2750 ก437,720 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษ / วุฒิกร สุทธิอาภา = Construction method of floor supportin...
ชื่อผู้แต่งวุฒิกร สุทธิอาภา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง : กรณีศึกษาโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอา...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ ปัตตพัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศโครงการท่าเรือและคลังผลิตภัณฑ์แอลพีจี ป.ต.ท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : รา...
ชื่อผู้แต่งวงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม / บุญช่วย จินดาประพันธ์.
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย จินดาประพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2536.
เลขเรียกLB3205 บ73,371.6 ป423ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม / ปริญญา อังศุสิงห์.
ชื่อผู้แต่งปริญญา อังศุสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521.
เลขเรียกLB3221 ป458 2521,371.6 ป173ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมถนนสายหลัก : ศึกษากรณีถนนรัชดาภิเษก ช่วงตั้งแต่สี่แย...
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ ตรีรัตนพิทักษ์
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2554 = the 2011 construction area / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติพยากรณ์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา