Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องพระราชินีของฉัน / วิทย์ บัณฑิตกุล, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกDS 586 ห15ง 2553,923.1593 ส 664 ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของขวัญของแม่ / [ธรรมสภา].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2550].
เลขเรียก294.3144 ข281(4) 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของขวัญของแม่ : สมุดบันทึกคำสอนของแม่มอบแด่ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง / ธรรมสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2549?]
เลขเรียก895.915 ข281
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตนคร นครหลวงของโลก และแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม 37 / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ ...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556.
พิมพลักษณ์พระนคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตภาวนาตามแนวพระสูตร / พระธรรมกถาของพระราชวิสุทธิญาณ (อุบล นันทโก) ; สำนักราชเลขาธิการ, รวบรวม..
ชื่อผู้แต่งพระราชวิสุทธิญาณ (อุบล นันทโก)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2535.
เลขเรียกBQ5345 .ว66,294.34 พ382จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยจงรัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2540]
เลขเรียกDS570.5 ด251
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยจงรัก ภักดี ด้วยกัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ม.ป.ป.
เลขเรียกDS570.9 .ด54 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามเสด็จฯ ต่างประเทศ / ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร.
ชื่อผู้แต่งพึงจิตต์ ศุภมิตร ท่านผู้หญิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไพลินบุ๊คเน็ต, 2547.
เลขเรียกDS570.3.ภ7 พ62 2547,923.1593 พ812ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามเสียงดนตรี / พลอยแกมเพชร, [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทูลกระหม่อมหญิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสารา, 2545.
เลขเรียกPL4209.4.อ732 ต64,914 อ45ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 / หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. หอสมุดแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542.
เลขเรียกRS180.ท9 ศ65 2542,WB50.JT3 ต367,616.024 ก17ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึก เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 1...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2535.
เลขเรียกDS578.32.ส731 ท535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12...
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2535.
เลขเรียกAC158 ร421,089.9591 ร421ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำพระทัยไม่เคยแห้ง / โดย ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน.
ชื่อผู้แต่งมณฑินี มลคลนาวิน, ท่านผู้หญิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2544.
เลขเรียกDS570.4.ส6 ม33,923.1593 ม122น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา