Found: 121  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องพระราชินีของฉัน / วิทย์ บัณฑิตกุล, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกDS 586 ห15ง 2553,923.1593 ส 664 ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี ครองราชย์มหากษัตริย์ประชาธิปไตย / คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียกDS586 ส-จ 2560,923.1593 จ682จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 พรรษา มหาราชินี : ธนาคารสมองร่วมพัฒนาประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547
เลขเรียกDS578.32.ส731 ค123จ 2547,307.14 จ52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 พรรษา บรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ชัยชนะ ศัตรูลี้ ... [และคนอื่น ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550.
เลขเรียก923.1593 จด688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 พรรษา บรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ชัยชนะ ศัตรูลี้ ... [และคนอื่น ๆ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550.
เลขเรียกอ 923.1593 จ254 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง85 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ / สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ชื่อผู้แต่งสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกDS578.32.S57 ป818 2560,อ.ส. 923.1593 ส266ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ พุทธศักราช 2503 และพุทธศักราช 2509 / สำนักราชเลขาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2534.
เลขเรียกDS586 ก642 2534,92 ภ671สก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของขวัญของแม่ / [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, (2550)
เลขเรียกPN6129.T5 ส731ข 2550,895.915 ข19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของขวัญของแม่ : สมุดบันทึกคำสอนของแม่มอบแด่ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2554?]
เลขเรียก923.1593 ส74บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของขวัญของแม่ : สมุดบันทึกคำสอนของแม่มอบแด่ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง / ธรรมสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2549?]
เลขเรียก895.915 ข281
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนของแม่ / จัดทำโดย ธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2551?].
เลขเรียก923.1593 ค 621 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนของแม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2550.
เลขเรียกPN6145.T5 ค383
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนของแม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2549?].
เลขเรียกPL4209.5.ส68 ค65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแม่สอน : ประมวลพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับเยาวชนและครอบค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ, 2547
เลขเรียกรจ 923.1593 ส373ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา