Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFTA : ความตกลงเขตการค้าเสรี สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ / สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2554
เลขเรียกHD9747.A2 อ897 2554,ส.ร. 382.9 ว3211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLogistics case study : แม่น้ำโขง--เส้นทางสายไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ของการค้าจีน-อาเซียนและ--การปฏิรูปร...
ชื่อผู้แต่งธนิต โสรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เราบริการ, 2548.
เลขเรียกHD38.5 ธ262ม,337.593 ธ262ล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าในเขตการค้าเสรีอาเซียน : ศึกษากรณีสินค้าอุตสาหกรรม / เติมสิริ ปัญญาวัฒนช...
ชื่อผู้แต่งเติมสิริ ปัญญาวัฒนชัย 2521-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องการเข้าสู่ตลาด (Market access) การอุดหนุนภายในประเทศ (Domestic support) และการอุดหนุนกา...
ชื่อผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHD9016.T52 ก113,382.92 ท341กก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม / [นิรมล สุธรรมกิจ หัวหน้าโครงการ, อนิณ อ...
ชื่อผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHF1040.9.T5 น645 2557,ส.ร. 382.09593 น376ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตกลงการค้าเสรี (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) / สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียกHF9747 ค181 2551,382.9159 ค172 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศญี่ปุ่น / โดย วัชรินทร์ ย...
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ ยงศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2524.
เลขเรียกHF1592.5 .J3 ว6ค 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเศรษฐกิจ ... / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2531-
เลขเรียก330.9593 รพ451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัดส่วนมูลค่าสินค้าส่งออกอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน / มงคล วิมลรัตน์
ชื่อผู้แต่งมงคล วิมลรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2546.
เลขเรียกHD2356.T5 ม115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส่งออก AEC export to AEC เริ่มจากศูนย์สู่ความสำเร็จ ภาค 2 / ทรงเดช ตันสุรัต
ชื่อผู้แต่งทรงเดช ตันสุรัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2555.
เลขเรียกHF1379 ท135 2555,382.6 ท135ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงรุกจากประชาคมเศรษฐกิจอา...
ชื่อผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2560?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา