Found: 99  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกTX652 ส773,641.5 ส44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เด่น 30 โครงการนำร่อง / อภิชาติ ศรีสอาด, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พล (1996), 2545.
เลขเรียกHN700.592.C6 ผ193,308.1 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ประวัติ 1 ผลิตภัณฑ์ = One Tambon one product digest / [เนื้อหา มนูญ สอนเกิด ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2545.
เลขเรียกTT113.T5 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก66,380.1 ก581ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2551.
เลขเรียกTT113.T5 ต72,331.7 ต677ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย : ชุดภาคภาคกลาง / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2551]
เลขเรียกHF5382.5.T5 ต722 2551,331.7 ต677จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 อาชีพฝ่าวิกฤต / อุทัย ศุภโชคพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ศุภโชคพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียกHF5381 .อ73 2552,331.7 อ44ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCraft : social craft network / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกTT145 ศ-ค 2560,745.5 ช714
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษาเรื่อง / กรมการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2560
เลขเรียก338.7 ม919 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดมหาสารคาม = One Tambon One Product / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียก331.7 ห1531 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP trend 2009.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551?
เลขเรียกHF5770 ร193 2548,745.5 อ972 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP เรื่องเล่า -- จากภูมิปัญญาไทย / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [254-]
เลขเรียกTT113.T5 อ972
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP เรื่องเล่า -- จากภูมิปัญญาไทย / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [254-]
เลขเรียกTT113.ท9 อ94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก กรณีศึกษา : กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวาร...
ชื่อผู้แต่งชุติมา สุภเสถียร.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา