Found: 116  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งสินค้าส่งออกหลักของภาคใต้ : กรณีศึกษายางพาราและสินค้าต่อเนื่อง / อมรรัตน์ จำนง.
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ จำนง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้, 2551.
เลขเรียกHD9161.T53S6 อ4ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งสินค้าส่งออกหลักของภาคใต้ กรณีศึกษายางพาราและสินค้าต่อเนื่อง / ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศ...
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ
พิมพลักษณ์สงขลา : ธนาคาร, 2551.
เลขเรียก380.141389 ธ 256 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งสินค้าส่งออกหลักของภาคใต้ กรณีศึกษายางพาราและสินค้าต่อเนื่อง / อมรรัตน์ จำนง
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ จำนง
พิมพลักษณ์ภาคใต้ : ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้, 2551
เลขเรียก380.5072 อ16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยางพาราไทย / โดย ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์, เตือนใจ สมบูรณ์วิวั...
ชื่อผู้แต่งดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
เลขเรียกHD9161.ท92 ด52,658.5 ด17ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยกต์ใช้เอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดยางพาราสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด [text] : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เ...
ชื่อผู้แต่งปานฤทัย พุทธทองศรี
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2552
เลขเรียกผว วจ 500 ป547ก มรล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลเพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษา การจ...
ชื่อผู้แต่งวิทยา มานชู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคุณสมบัติของถุงมือยางธรรมชาติโดยเทคนิคการกราฟต์ ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลทเพื่อป้องกันการแพ้...
ชื่อผู้แต่งยุทธการ สายอ่อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตฟองน้ำยางธรรมชาติโดยเบ้าพิมพ์อลูมิเนียม : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ฐิตินันท์ พัวตระกูล, ศิวโรฒ บุญ...
ชื่อผู้แต่งฐิตินันท์ พัวตระกูล ผู้วิจัย
เลขเรียก678.3 ฐ335ก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตฟองน้ำยางธรรมชาติโดยเบ้าพิมพ์อลูมิเนียม = Natural latex foam production by using an aluminum ...
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ พลายรักษา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโลจิสติกส์และห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรพื้นที่ปลูกยางพารา 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [tex...
ชื่อผู้แต่งวนิชย์ ไชยแสง
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2555
เลขเรียกผว วจ 658 ว168ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง / จุฑามาศ พรหมมนตรี
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ พรหมมนตรี
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกTS2160 จ73 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อุปสงค์การนำเข้ายางพาราของประเทศสหรัฐอเมริกา / ธีรยุทธ แสงพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ แสงพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินระหว่างการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งพัชรี หล้าแหล่ง
พิมพลักษณ์ชุมพร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, 2554.
เลขเรียก338.13 พ524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เสถียรภาพของการส่งออกยางพาราและประสิทธิภาพของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในการพยากรณ์ราคายางพ...
ชื่อผู้แต่งนราวิชญ์ ทูลกสิกร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา