Found: 161  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เด่น 30 โครงการนำร่อง / อภิชาติ ศรีสอาด, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พล (1996), 2545.
เลขเรียกHN700.592.C6 ผ193,308.1 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก66,380.1 ก581ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrom farm to market เกษตรพันธุ์ใหม่ เพื่อการค้าที่เป็นธรรม / บรรณาธิการ สินีพร มฤคพิทักษ์ ; [เรียบเร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563 [2020]
เลขเรียกHD1491.ท9 .ฟ64 2563,338.13 ส727ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLopburi the old town : การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอยพุทธศาสนา แหล่งอารยธรรม / สำ...
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี, 2562.
เลขเรียก380.09593 ล122 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษา / กรมการพัฒนา
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน , 2560
เลขเรียกวจ 338.19 ก442ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษา / วัลลภ ศัพท์พันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษาเรื่อง / กรมการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2560
เลขเรียก338.7 ม919 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องOTOP [interactive multimedia] : One Tambon One Product / กระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP / อัศวิน นันตา : บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์สาส์น, 2548
เลขเรียก338.642 อ84 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP local-wisdom pride the product of Thailand Chainat, Nakhon Nayok, Lopburi, Saraburi, Suphanburi...
พิมพลักษณ์Saraburi : Community Development Technical Assistance Center Region 1, Community Development Department, Ministry of Interior, 2004.
เลขเรียกHF1044.T5 O87 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP trend 2009.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551?
เลขเรียกHF5770 ร193 2548,745.5 อ972 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP นักสู้ชาวบ้าน นักการตลาดชุมชน / โดย เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.
ชื่อผู้แต่งเกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์ บิซิเนส เพรส, 2547.
เลขเรียกHF5415.13 .ก75 2547,338.8 ก786อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP นักสู้ชาวบ้าน...นักการตลาดชุมชน / เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม
ชื่อผู้แต่งเกษม พิพัฒน์เสรีธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2547
เลขเรียกHF5415 ก85 2547,338.634 ก58อ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิใจไทยทำ [electronic resource] : ชัยนาท นครนายก สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1 กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2547.
เลขเรียกHC445.Z9C58 อ972
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิใจไทยทำ : ชัยนาท นครนายก ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี / [เรียบเร...
พิมพลักษณ์สระบุรี : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1 กรมการพัฒนาชนชน กระทรวงมหาดไทย, 2547.
เลขเรียก338.642 อ972
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา