Found: 3,321  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกTX652 ส773,641.5 ส44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เด่น 30 โครงการนำร่อง / อภิชาติ ศรีสอาด, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พล (1996), 2545.
เลขเรียกHN700.592.C6 ผ193,308.1 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ = 1 Tambon 1 product / [คณะผู้จัดทำ : พึงพิศ ดุลยพัชร์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2546?]
เลขเรียกHD9016.ท92 ห37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ประวัติ 1 ผลิตภัณฑ์ = One Tambon one product digest / [เนื้อหา มนูญ สอนเกิด ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2545.
เลขเรียกTT113.T5 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก / ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียกHD2104 ต-ส 2559,338.1 ส728ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ของการจัดการธุรกิจไทย : ศึกษาช่วงเวลา พ.ศ. 2549 = A century of thai business managemeent stud...
ชื่อผู้แต่งดรุณี แก้วม่วง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549.
เลขเรียกว 650 ด135ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก66,380.1 ก581ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2551.
เลขเรียกTT113.T5 ต72,331.7 ต677ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย : ชุดภาคภาคกลาง / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2551]
เลขเรียกHF5382.5.T5 ต722 2551,331.7 ต677จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 แม่ทัพไอที / สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, ดาว ไวรักษ์สัตว์. [text]
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียกHF5351 ณ339 2545,650.1 ณ113ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สรท. มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผู้ส่งออกไทย / สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกHF1414.5 ส63 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สรท. มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผู้ส่งออกไทย / สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, [2552].
เลขเรียกHD38.5 ส63 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สรท.มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผู้ส่งออกไทย / สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภา, 2552.
เลขเรียกHD38.5 ส226,387.2 ส625ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ร้านสุขภาพในดวงใจ [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิตยสารบริษัทอมรินทร์, 2549.
เลขเรียกHF ส6 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 เดือน ขับเคลื่อนเกษตรไทย (ตุลาคม 2549 - มกราคม 2551) / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551.
เลขเรียกสร 630 ก85ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา