Found: 95  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กรอบแนวคิดการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งสินค้าอันตรายที่เหมาะสมกับประเทศไทย" : รายงานฉบับสมบูร...
ชื่อผู้แต่งอังสนา จันทร์นาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 368.2 อ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMaximal oxygen uptake and anaerobic threshold at high altitude in Tibetans residing at sea level / ...
ชื่อผู้แต่งSumalee Karisuwan, 1970-
พิมพลักษณ์1998.
เลขเรียก373 ม373อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ / คณะอนุกรรมการ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สมาคมประกันวินาศภัย, 2532.
เลขเรียก368.2 ก114
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = Product liability law / ...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทรโอภากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2547.
เลขเรียกHE965 อ165ก 2547,368.562 อ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557) และคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ประจำปี 2556-2558 สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 2557.
เลขเรียกHG9905.T5 ก169ข 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557) และคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2557.
เลขเรียกKPT3480.5 ก171 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2557) และคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประกันวินาศภัย, 2557
เลขเรียก368.2 ก176
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งและคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย / คณะอนุกรรมการประกั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2550.
เลขเรียกHG9905.T5 ก169ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งและคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย / คณะอนุกรรมการประกั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2550.
เลขเรียกKPT3480.5 ก171 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งและคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย / คณะอนุกรรมการประกัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประจำปี 2550-52 สมาคมประกันวินาศภัย, 2551, [2008]
เลขเรียกHG9905.T5 ก169 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งและคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย / คณะอนุกรรมการประกัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
เลขเรียกHG9905.T5 ก44 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งและคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย / คณะอนุกรรมการประกัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2551.
เลขเรียกKPT3480.5 ก171 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา