Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่องเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียกHQ1750.55 .ผ745 2547,305.4 ผ 762 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 ปี วันสตรีสากล : 8 มีนา : บันทึกการเดินทางเพื่อความเสมอภาคของผู้หญิง "ผู้หญิงคนทำงาน คุณภาพชีวิต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะจัดงาน 100 ปี วันสตรีสากล, 2554.
เลขเรียกVCD
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDavide court : บทบาทของศาลยุติธรรมกับความเป็นธรรมด้านเพศภาวะในการพิจารณาพิพากษาคดี / ซอบริทเชีย, แ...
ชื่อผู้แต่งซอบริทเชีย, แคโรลีน ไอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, (ม.ป.ป.).
เลขเรียก347.077 ซ125ด
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDavide court : บทบาทของศาลยุติธรรมกับความเป็นธรรมด้านเพศภาวะในการพิจารณาพิพากษาคดี / หัวหน้าโครงกา...
ชื่อผู้แต่งซอบริทเชีย, แคโรลีน ไอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียก347.077 ซ117ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Davide Court : บทบาทของศาลยุติธรรมกับความเป็นธรรมด้านเพศภาวะในการพิจารณาพิพากษาคดี / ซอบริทเชีย...
ชื่อผู้แต่งซอบริทเชีย, แคโรลีน ไอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2553
เลขเรียก347.077 ซ125ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้ามนุษย์ : พินิจในแนวสตรีนิยม ในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ต กระบานการทางกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐ / ...
ชื่อผู้แต่งจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHV1448.ท9 จ46,364.15 จ169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีโรงแรมระบบบัญชีและการควบคุม = Hotel accounting accounting system and control / ชูศรี เที้ย...
ชื่อผู้แต่งชูศรี เที้ยศิริเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2545.
เลขเรียกHF5686.H75 ช75 2545,657.837 ช685ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานวิจัย / ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งชาติ ; ศูนย์สาธาณประโยชน์และสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552.
เลขเรียกHQ1240.5.T5 ก522 2552,305.42 ก522 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงหลังสึนามิในประเทศไทย / โดย ผู้หญิงอันดามัน
ชื่อผู้แต่งผู้หญิงอันดามัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย, 2550.
เลขเรียกHV6626.23.T5 ผ7ค 2550,363.349 ผ 762 ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ : สรุปสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 15-...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาวิชาการความเสมอภาคหญิงชาย : สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ สู่การปฏิบัติ (2553 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, 2553
เลขเรียกHQ1075.5 ส615 2553,305.3 ส615ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค้ามนุษย์ / วรเชษฐ เขียวจันทร์...[และคนอื่น ๆ] ; เดือน วงษา, วรเชษฐ เขียวจันทร์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก, 2555.
เลขเรียกHQ281 ค333 2555,364.153 ค64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนัยนามแห่งอิสลาม : บทสำรวจคำสอนอิสลามว่าด้วยสันติภาพ ความรุนแรง ครอบครัว และสตรี / สุชาติ เศรษฐมาลิน...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เศรษฐมาลินี.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2560.
เลขเรียกBP190.5 .ส722 2560
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิญญาจาการ์ตาและแผนปฏิบัติการ เพื่อความก้าวหน้าของสตรีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก = Jakarta declarat...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539.
เลขเรียกHQ1106 ป135,323.34 น473ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญญาชนสตรี : ศึกษาทัศนคติทางการเมืองและสังคมของอาจารย์สตรี แห่งจุฬามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริน...
ชื่อผู้แต่งกนลา สุขพานิช-ขันทปราบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2527.
เลขเรียก305.4 ก127ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิง เซ็กส์ และอินเตอร์เน็ต อาณาจักร (เสรี) ของการค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด...ทำเป็นมองไม่เห็น / ชา...
ชื่อผู้แต่งชายไทย รักษาชาติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHV1448.ท9 ช63,323.34 ช523ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา