Found: 232  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในประเทศไทย : รายงานคู่ขนานและข้อสังเกตเชิงสรุป ของคณะกรรมการว่าด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, [2555]
เลขเรียกHN670.Z9R3 ก64,323.4 ก271
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / สมคิด เลิศไพฑูรย์ และกล้า สมุทว...
ชื่อผู้แต่งสมคิด เลิศไพฑูรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
เลขเรียก341.481 ส16ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน :รายงานการศึกษาวิจัย / วิชัย...
ชื่อผู้แต่งวิชัย ศรีรัตน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์กฏหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
เลขเรียกJC571 ว63 2556,ว 323.4 ว3211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูร...
ชื่อผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2555.
เลขเรียกKPT2460 บ153ก,342.593 บ153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานการศึกษา / โดย...
ชื่อผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553.
เลขเรียก342.593 บ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้ามนุษย์ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้ามนุษย์ (2547 : เชียงราย : โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท)
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2547.
เลขเรียกHV1448.ท9 ก642 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลัดถิ่นฐานภายในประเทศในพม่าแถบตะวันออก : รายงานการสำรวจ พ.ศ. 2549 / องค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม...
ชื่อผู้แต่งองค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า, 2549.
เลขเรียก304.8591 อ121ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพลัดถิ่นฐานภายในประเทศ ในพม่าแถบตะวันออก : รายงานการสำรวจ พ.ศ. 2549 / องค์การพลัดถิ่นฐานมนุษยธรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า, 2549
เลขเรียก304.8591 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพลัดถิ่นฐานภายในประเทศพม่าแถบตะวันออก : รายงานการสำรวจ พ.ศ 2549 / องค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า
ชื่อผู้แต่งองค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วนิดา เพรส, 2549
เลขเรียกวจ304.859 อ114ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพลัดถิ่นฐานภายในประเทศในพม่าแถบตะวันออก : รายงานการสำรวจ พ.ศ. 2549.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า, 2549.
เลขเรียก304.8591 ก493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพลัดถิ่นฐานภายในประเทศในพม่าแถบตะวันออก : รายงานการสำรวจ พ.ศ.2549.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า, 2549.
เลขเรียกHB2096.7.A3 ก646 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพลัดถิ่นฐานภายในประเทศในพม่าแถบตะวันออก รายงานการสำรวจ พ.ศ. 2549 / องค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า...
ชื่อผู้แต่งองค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2549.
เลขเรียกHB2096.7 อ2ก 2549,สร 304.8591 อ222ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบ รายงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้...
ชื่อผู้แต่งศศิน เฉลิมลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552
เลขเรียก323 ศ292ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบรายงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำ ชา...
ชื่อผู้แต่งศศิน เฉลิมลาภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก323.4 ศ292ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนคนไทยจากการทำงานแรงงานต่างด้าว ภายใต้ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ แล...
ชื่อผู้แต่งวรลักษณ์ หิมะกลัส
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก331.62 ว275ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา