Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รพีพัฒนศักดิ์ 2556" : หนังสือประชุมบทความวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการชูรอ วิถีการบริหารการปกครองตามหลักศาสนาอิสลาม / สะสือรี วาลี
ชื่อผู้แต่งสะสือรี วาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557
เลขเรียกBP166 ส-ก 2557,297.2 ส515ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนของประเทศสมาชิกภายใต้รัฐธรรมนูญยุโรป : และหลักการและแนวทางการสร้างพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
เลขเรียกKJC5132 .ก64 2549,323 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 4 เรื่อง สิทธิมนุษยชน รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
เลขเรียกRA541.T5 ก625 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-มหิดลเรื่องสิทธิมนุษยชน รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย วันที่ 8-9 พฤ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-มหิดลเรื่อง สิทธิมนุษยชน รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย (ครั้งที่ 4 : 2538 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกWA540.JT3 ก27ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้ามนุษย์ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้ามนุษย์ (2547 : เชียงราย : โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท)
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2547.
เลขเรียกHV1448.ท9 ก642 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการบริหารของไทยในยุคโลกาภิวัตน์ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่ง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 5 : 2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียกJA35.5 ก65 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกับงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย : สรุปการสัมมนา วันที่ 21-2...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกับงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย (2530 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, [2530]
เลขเรียกKPT1639 ก525 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ในสังคมไร้พรมแดน = Challenges to human security in a borderless world / สุริชัย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสังคม. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกHN700.55.A8 ค46 2552,355.03 ค56ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม : การประชุมวิชาการ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม (2551 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตรืและการพัฒนาอย่างยั่งยืน , 2551.
เลขเรียกGN365 .ก643 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความแนวคิด : ประชุมวิชาการชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม / ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตรีและการพัฒนาอย่างยั่ง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม (2551 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตรีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 2551.
เลขเรียกGN365 .ก64 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชน : รำลึก 6 ตุลาคม 2519 / จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประเพณีมหิดล-ธรรมศาสตร์เรื่องประชาธิปไตยคุณภาพชีวิตและสิทธินนุษยชน : รำลึก 6 ตุลาคม 2519 (ครั้งที่ 5 : 2539 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
เลขเรียกJQ1742 ก482ป 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลความรู้เรื่องสันติภาพ = Anthology on peace / [ทบวงมหาวิทยาลัย ; ประชุมสุข อาชวอำรุง [และ] ยุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียกJX1954 .ป45,341.1 ป248ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการอภิปรายเรื่องมนุษยธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 31 มกราคม 2535 / จัดโดย คณะกรรมการจัด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกJC571 .ผ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา