Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง400 ปี แห่งการสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2148-2548) ; ผลึกภูมิปัญญาไทย.
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548].
เลขเรียกB99.ท9 ส64 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากวันนั้น--ถึงวันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรื่องรัตน์ / สำเริง บุญเรืองรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2546].
เลขเรียกLA2383.T352.S25 ส712 2546,923.7 ส712ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ 20 กันยายน 2546.
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2546.
เลขเรียกLA2383.T52S ส712 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเริง / สำเริง บุญเรืองรัตน์
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มิตรภาพการพิมพ์ 1995, 2557.
เลขเรียกCT1548.ส67 ส712,923.7593 ส712ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเริง / สำเริง บุญเรืองรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2557.
เลขเรียกCT101 ส712 2557,923.7593 ส712ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเริง : ภาคขยาย Text
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : หจก.มิตรภาพการพิมพ์ 1995, 2557
เลขเรียก920.71 ส712ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเริง : ภาคขยาย / สำเริง บุญเรืองรัตน์
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มิตรภาพการพิมพ์, 2557
เลขเรียกLA2383.T4 ส-ส 2557,923.7 ส712ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเริง : ศาสตราจารย์ ดร. สำเริง บุญเรืองรัตน์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล / สำเริง บุญเรืองรัตน์
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์นครราชธานี : มิตรภาพการพิมพ์, 2557
เลขเรียกLA2383.T4 ส-ส 2557,923.7 ส712ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเริง : ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเเรืองรัตน์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล / สำเริง บุญเรืองรัตน์
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์ 2486-
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มิตรภาพการพิมพ์, 2557
เลขเรียกLA2383.T52.S86 ส67 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเริง : ภาคขยาย / สำเรง บุญเรืองรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสำเรง บุญเรืองรัตน์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกLA 2383.T352.S25 ส712ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเริง : ภาคขยาย / สำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2557.
เลขเรียกLA2383.T52.S25 ส712 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเริง : ภาคขยาย : ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล / สำเริง บุญเรืองรั...
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : หจก.มิตรภาพการพิมพ์ 1995, 2557
เลขเรียกDS578.32.S225 ส2271 2557,923.7 ส712ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเริง : ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล / สำเริง บุญเรืองรัตน์
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มิตรภาพการพิมพ์, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำเริง ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์ Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ หจก.มิตรภาพการพิมพ์ 1995 2557
เลขเรียก920.71 ส712ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา