Found: 125  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ, ณัฏฐภัทร จันทวิช, บุญเตือน ศรีวรพจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร], 2555.
เลขเรียกNX28 ห36 2555,351.593 ก169 2554/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ปี แห่งการสถาปนา กรมศิลปากร / บรรณาธิการ, พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2555.
เลขเรียกNX28 ห362 2555,351.593 ก169 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกZ278 ห811,070.594 ห811ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีองค์การค้าของคุรุสภา / องค์การค้าคุรุสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2523.
เลขเรียกZ186.T5 ส647 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 วัน เล่ม 3 / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ; จณัญญา เตรียมอนุรักษ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โอเพนบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียก070.50942 ภ33ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.วาทิน พริ้นติ้ง, 2551.
เลขเรียกZ846.R35 ม56,027.7593 ม19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี องค์การค้าของคุรุสภา / [องค์การค้าของคุรุสภา].
ชื่อผู้แต่งองค์การค้าของคุรุสภา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : องค์การค้าฯ], 2533.
เลขเรียกLB2844.53.ท9 อ22,354.593092 อ114อ 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี เดลินิวส์ / คณะทำงาน: ชุติมา บูรณรัชดา ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งเดลินิวส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สี่พระยาการพิมพ์, 2557, [2014]
เลขเรียกPN5449.T5 ด896ห ล.1-3 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง83 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.
เลขเรียกJQ1746 ป811,352.23 ป1711ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBook 2001 : เทคนิคการผลิตหนังสือด้วยพีซี / ผู้เขียน มานิตย์ กริ่งรัมย์
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ กริ่งรัมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Bluesoft, ปีลิขสิทธิ์ 2544.
เลขเรียกT59.5 ม453,070.5 ม25บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCopyright and fair use in the digital millennium [electronic resource] : July 2, 2002 8.30-11.30.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : Center of Academic Resource, Chulalongkorn University, 2542.
เลขเรียกZ639.5 ก363
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPraphansarn academy : บทเรียนจากประสบการณ์ตรงเหมาะสำหรับผู้สนใจและหอมกลิ่นน้ำหมึก / สำนักพิมพ์ประพั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2554.
เลขเรียกZ278 ป6 2554,070.5 ป319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai printing directory 1999 - 2000. / สมาคมการพิมพ์ไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมการพิมพ์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการพิมพ์ไทย, [2541]
เลขเรียก070.59025 ส16ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai printing directory 1999-2000 / โดย สมาคมการพิมพ์ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการพิมพ์ไทย, 2542.
เลขเรียกZ282 ท9 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา