Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 / ปานวา...
ชื่อผู้แต่งปานวาด แมนมาศวิหค.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก375 ป547ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในอำเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
ชื่อผู้แต่งชลนันท์ พลายระหาญ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.41 ช222ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ปลัดเซ็น.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก373.1 จ216ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในอำเภอสอยดาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที...
ชื่อผู้แต่งกัลธิรัตน์ เทียนชัย.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.11 ก396ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุ...
ชื่อผู้แต่งชิสาพัชร์ โกสีย์รัตนาภิบาล.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.12913 ช576ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักง...
ชื่อผู้แต่งเอกดนัย ธัญญวิศิษฐ์.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก373.114 อ871ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริหารคุณภาพทั้งองค์การในการส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารส...
ชื่อผู้แต่งปารีณา ทองตื้อ.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก371.201 ป554ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการนิเทศของครูโรงเรียนในอำเภอนายายอาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย ทีขะระ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก371.2 ว865ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 / ...
ชื่อผู้แต่งการันต์ เพชรี่ 2527-.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.1104 ก532ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเ...
ชื่อผู้แต่งศิริพร ทองกอน.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.1106 ศ463ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้น...
ชื่อผู้แต่งอัญคนา หัสรังค์ 2512-
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.1104 อ523ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในอำเภอสอยดาว สังกัดสำนักงานเ...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี ภาโสม.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก372.12 ส839คล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เข...
ชื่อผู้แต่งตระกูล เทพบุตร.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.1203 ต146ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในศูนย์ชายแดนโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้...
ชื่อผู้แต่งขวัญตา จันทโรจน์.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก370.7 ข267ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ วรรณป้าน 2526-
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.21 ศ515ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา