Found: 1,132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1, 1, 1 - ไตรคลอโรอีเธน = 1, 1, 1, - Trichloroethane / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งควบคุมมลพิษ, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542.
เลขเรียก540.102 ค175ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1, 1, 1 - ไตรคลอโรอีเธน = 1, 1, 1 Trichloroethane : เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง /...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, 2542.
เลขเรียก547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1, 1, 1-ไตรคลอโรอีเธน / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2542.
เลขเรียกRA1242.T66 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,1,1 - ไตรคลอโรอีเธน = 1,1,1 - Trichloroethane / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2542.
เลขเรียก540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,1,1-ไตรคลอโรอีเธน = 1,1,1-Trichloroethane / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2542.
เลขเรียกQV633 ต912 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,1,1-ไตรคลอโรอีเธน = 1,1,1-Trichloroethane / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2542.
เลขเรียกQV633 ห159 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ธันวาคม 2524 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีที่ 7 / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2524]
เลขเรียกRA5 ส639ส 2524,QV5 ส728,641 ส691ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 สารเคมี อันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม/ สมชัย ภัทรธนานันท์ ;บรรณาธิการ ทัศนีย์ แน่นอุดร.
ชื่อผู้แต่งสมชัย ภัทรธนานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2539.
เลขเรียกQP 915 ส238ส 2539,540.231 ส42ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่อง1556 สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2, 4, 5-ที / กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ, 2543.
เลขเรียกRA1242.T44 ก44,615.92 ค175ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2, 4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2, 4-ดี) ( 2,4-Dicholrophenoxyacetic Acid (2,4-D) )/ สำนักจัดการก...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2553.
เลขเรียกRA1242.D46 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4 - ไดคลอโรฟินอกซิอะซิติก แอซิด (2,4-ดี) = 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4- D) / สุเทพ เรืองว...
ชื่อผู้แต่งสุเทพ เรืองวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2553.
เลขเรียก668.654
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4,5 - ที = 2,4,5 - t.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2543.
เลขเรียก615.92 ส192 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4,5 - ที = 2,4,5 - T / กองจัดการสารอัตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ. กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุม, 2543.
เลขเรียก540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา