Found: 140  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การใช้ประโยชน์ชีวมวลเหลือทิ้งปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ" : รายงานการวิจัย / วารุณ...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ธนะแพสย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกส.ร. 633.851 ว274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการสกัดเพคตินจากใบหมาน้อยและการนำไปใช้ประโยชน์ = Pectin ex...
ชื่อผู้แต่งกษม นามสิงห์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการสกัดและหาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกแก้...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ บุญทวี
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย / บรรณาธิการ วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, อัญชลี ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555, [2012]
เลขเรียกTP983.I5 ก219 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการค้นพบสารต้านมะเร็งชนิดใหม่จากสาหร่ายทะเลและ/หรือ หญ้าทะเลในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของป...
ชื่อผู้แต่งจันทรวรรณ แสงแข.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.
เลขเรียก579.8163 จ276ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดกรองพืชสมุนไพร เพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และความเป็นพิษต่อปลา : รายงานวิจัย...
ชื่อผู้แต่งอมรา นาคสถิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
เลขเรียกQK99 อ44 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบฤทธิ์แอนดิออกซิแดนท์และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตายของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์และสารสกัดจากเปลือกผล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียก634.41 ก452
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสารจากพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนส / นริศา คำแก่น.
ชื่อผู้แต่งนริศา คำแก่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2548?].
เลขเรียก581.634 น 228 ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสารจากพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนส : รายงานการวิจัย / โดย นริศรา คำแก่น.
ชื่อผู้แต่งนริศรา คำแก่น.
พิมพลักษณ์[นครนายก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548].
เลขเรียกQP603.P43 น253 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำไขพืชจากกล้วยน้ำว้ามาใช้ประโยชน์ในตำรับยาและเครื่องสำอาง : รายงานผลการวิจัย = Utilization of pl...
ชื่อผู้แต่งสุพร จารุมณี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้สมุนไพรในภาคตะวันออกเพื่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกันแบบแช่แข็ง : รายงานการวิจั...
ชื่อผู้แต่งวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.
เลขเรียก639.3749 ว829ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วย: รายงานก...
ชื่อผู้แต่งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.
เลขเรียก615.31 ส823ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วย: รายงานก...
ชื่อผู้แต่งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
เลขเรียก615.31 ส823ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วย: รายงานก...
ชื่อผู้แต่งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
เลขเรียก615.31 ส823ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา